Politiet skal få opplysninger om beboere i asylmottak

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Justis- og beredskapsdepartementet har besluttet at alle asylmottak skal gi politiet opplysninger om navn, fødselsdato og nasjonalitet på beboere ved mottaket når politiet ber om det.

De store ankomstene høsten 2015 og usikkerheten knyttet til fremtidige ankomster innebærer både sikkerhetsmessige og beredskapsmessige utfordringer.

– Det er viktig at politiet har oversikt over hvilke utlendinger som oppholder seg i det enkelte politidistrikt. Det er helt nødvendig i politiets arbeid med utlendingskontroll, sikkerhet og beredskap. Derfor er denne instruksen viktig, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (FrP).

Departementet vil samtidig igangsette et arbeid med sikte på å gi politiet et klarere og mer varig hjemmelsgrunnlag for tilgang til slik informasjon, samt å sikre at informasjonen også kan benyttes i politiets arbeid med å forebygge og etterforske straffbare handlinger.

Politiet har allerede adgang til å få opplysninger om utlendinger i forbindelse med en konkret sak etter utlendingsloven, for eksempel i forbindelse med retur og uttransportering av asylsøkere med avslag. Det instrueres nå om at politiet skal få opplysninger over alle beboere i de enkelte mottakene, til bruk i politiets arbeid med utlendingskontroll, sikkerhet og beredskap.