Politireform av og for alle

Klassekampen, 16. mars

I Klassekampen 13. mars uttrykker pensjonert politimann Einar J. Nilsen skepsis til politireformen, skriver statssekretær Vidar Brein-Karlsen, i en replikk i Klassekampen.

Hans kritikk tar utgangspunkt i begrepet «sentralisert nærpoliti». Hvor Nilsen har dette begrepet fra, vet jeg ikke, men det endelige målet med politireformen er ikke å sentralisere, eller å «rasere distriktpolitiet» – men å få et operativt, tilgjengelig og synlig politi overalt i landet.

Politianalysen mener antall tjenestesteder bør reduseres til 210, det mener vi er for lavt. Plasseringen eller nedleggelsen av lensmannskontorer er en politifaglig vurdering og bør gjøres basert på en helhetlig vurdering i hvert politidistrikt, basert på geografi og politiets samlede ressurser. Politimesteren i sitt distrikt vil ha både lokalkunnskap og politikunnskap. Han eller hun vil best kunne foreta de grep som sikrer trygghet for de som bor i distriktet.

Den enkelte kommune som berøres av strukturendring kan påklage beslutninger på grunnlag av feil i saksbehandlingen og at endret tjenestestedsstruktur ikke oppfyller kvalitetskravene i politireformen. Justis- og beredskapsdepartementet er klageinstans.

For å være sikre på at alle – uavhengig av hvor de bor – opplever et kompetent, tilgjengelig og serviceinnstilt politi, inneholder reformen klare kvalitetskriterier:

  • 90 prosent av innbyggerne i hvert distrikt skal ha maks 45 minutter kjøretid til nærmeste polititjenestested.
  • 95 prosent av alle anrop til 112 skal være besvart innen 20 sekunder.
  • Fleksible åpningstider på polititjenestedene skal gjøre det mulig for å få hjelp av politiet utenfor kontortid, minst en dag i uken.
  • Det er lagt til rette for at politifolk skal kunne bo spredt, slik at flere vil ha en politimann eller politikvinne i sitt lokalmiljø.
  • Krav om responstid på spesielle hendelser

Nilsen etterlyser også en debatt rundt lederansvar og Politidirektoratets rolle. Politidirektoratets rammebetingelser har vært behørig analysert og debattert i forbindelse med Politianalysen og utviklingen av reformen. Det er viktig å huske at politireformen ikke bare er linjer på et kart, men også en innholdsreform: En full gjennom gang av ledelse, kultur og holdninger i politiet.