Polske energiprioriteringer

Polen overtar EU-formannskapet 1. juli. På et møte med norske representanter presentere polske myndigheter sine energiprioriteringer for formannskapsperioden. Fra norsk side ble blant annet viktigheten av å videreføre den såkalte Enova-modellen og deltakelse i det nye energiregulatorbyrået ACER tatt opp. Energiråd Bjørn Ståle Haavik rapporterer.

I forbindelse med det kommende polske formannskapet i EU hadde norske representatnter 8. juni møte i Warszawa med det polske økonomidepartementet. Et viktig formål med møtet fra norsk side var å høre om de polske prioriteringene for formannskapet på energisiden.

Fra Økonomidepartementet møtte visestatssekretær Korolec og sentrale embetsmenn fra energiavdelingen, olje- og gassavdelingen, atomenergiavdelingen og avdelingen for europasaker. Fra norsk side møtte ekspedisjonssjef Haraldsen fra Olje- og energidepartementet, ambassadør Nygaard fra ambassaden i Warszawa og energiråd Haavik fra EU-delegasjonen.

 

Eksterne energirelasjoner
Fra polsk side ble deres prioriteringer presentert innenfor to områder. Det ene området er eksterne energirelasjoner. Kommisjonen vil legge fram en meddelelse om dette i september. Det polske formannskapet vil bruke formannskapsperioden til å få på plass rådskonklusjoner knyttet til meddelelsen, slik at disse er på plass innen utgangen av året. Polakkene vil søke å ha en åpen diskusjon om innholdet i rådskonklusjonene. Det ble pekt på at det er viktig å få på plass avklaringer i forhold til eksterne relasjoner for å kunne få realisert fullt ut det indre energimarkedet i EU.

 

Juridisk rammeverk på energiområdet
Det andre prioritetsområdet til Polen er å følge opp det juridiske rammeverket på energiområdet. Det ble her vist til at Kommisjonen vil legge fram et energieffektiviseringsdirektiv i juni og at det videre arbeidet med dette vil komme under det polske formannskapet. Det ble understreket at polakkene vil legge stor vekt på å få fram enighet om tiltak.

Det ble videre vist til at Kommisjonen skal legge fram en infrastrukturpakke i oktober og at det blir polakkene som skal starte arbeidet med å behandle dette. Det ble også tatt opp at Kommisjonen antagelig vil legge fram lovforslag om offshoresikkerhet i midten av juli, og at oppfølgingen vil ligge under det polske formannskapet.

 

Forklarte energifonds- og Enova-modellen

I forbindelse med drøftelser rundt det kommende forslaget til nytt energieffektiviseringsdirektiv ble den norske energifonds- og Enova-modellen kort forklart, og det ble meddelt at det for Norge er viktig å kunne beholde denne modellen. Angående infrastruktur ble det fra norsk side uttrykt støtte til EUs målsettinger om stor økning i investeringer i årene framover, både for å få energimarkedet til å fungere bedre og for å kunne overføre store mengder fornybar energi.  Det ble også vist til Norges tilknytning til det nordiske og europeiske kraftmarkedet og viktigheten av norsk deltakelse i ACER (Agency for the Cooperation between Energy Regulators) ble understreket. Polakkene sa at det vil bli meget viktig å få på plass bedre prosesser for konsesjonsbehandling og tillatelser, og mekanismer for finansiering. Polakkene kom også inn på arbeidet med å etablere nord-sør forbindelser for elektrisitet, gass og olje i Øst-Europa.

 

Offshore- og atomsikkerhet
Vedrørende offshoresikkerhet ble det fra norsk side understreket at dette arbeidet av naturlige årsaker har stor interesse i Norge, og det norske innspillet til den offentlige høringen om offshoresikkerhet ble overlevert. Videre ble det fra norsk side tilbudt møter og informasjonsutveksling om temaet.

 

I møtet ble sikkerhet rundt atomkraft og det tyske vedtaket om å legge ned deres atomkraftproduksjon drøftet. Det var enighet om at det tyske vedtaket ville få konsekvenser for den fremtidige energisituasjonen i Europa, og fra polsk side ble det uttalt at det måtte tas hensyn til dette i forbindelse med utarbeidelsen av Energiveikartet 2050 som Kommisjonen planlegger å legge fram i november. Polen har vedtatt å bygge to atomkraftanlegg og disse planene står fast. Atomkraft vil være en viktig del av energiforsyningen i Polen i framtiden og de vurdere også å bygge flere anlegg. De avventer nå stresstestene av atomkraftanleggene i Europa, og vil på bakgrunn av disse bestille den beste og tryggeste teknologien. I forbindelse med Energiveikartet 2050 ble også viktigheten av å utvikle karbonfangst- og lagring (CCS) nevnt, og ikke minst viktigheten av å få redusert kostnadene ved CCS. Norske synspunkter knyttet til Energiveikartet 2050 ble overlevert.

 

Fra norsk side ble et ønske om å bli invitert til det uformelle energiministermøtet i Wroclaw 19. og 20. september gjentatt, og med positiv polsk tilbakemelding. De gode relasjonene mellom Polen og Norge ble understreket og videre godt samarbeid på energiområdet ble imøtesett.

 

 

Til toppen