Polske prioriteringer på samferdselsområdet

Polen overtok det halvårige EU-formannskapet 1. juli. Nye retningslinjer for transportprogrammet TEN-T, flyplasstiltak og ny roamingforordning er blant prioriteringene på transport- og telekomområdet. Samferdselsråd Olav Grimsbo rapporterer.

Polen overtok det halvårige EU-formannskapet 1.juli. Det polske formannskapsprogrammet er utformet i samarbeid med de to andre landene i formannskapstrioen, Danmark og Kypros. Lenke til det 18-månedersprogrammet finnes her. Innenfor Trio-programmet har Polen lagt fram et ambisiøst formannskapsprogram.

Transportprioriteringene

  • Nye retningslinjer for transportinfrastrukturprogrammet TEN-T har høyeste prioritet. Formannskapet har ambisjon om å skape enighet i Rådet om hovedretningslinjene i løpet av sitt formannskap under forutsetning av at Kommisjonen legger fram sitt forslag i tide. Forslaget forventes nå framlagt i september. Lovforslaget forventes å inneholde et overordnet kjernenettverk med prosjekter av særlig europeisk interesse, trukket ut av et mer omfattende nettverk som skal ivareta sentrale deler av EUs regional- og samhørighetspolitikk. Diskusjonen om retningslinjene vil bli nært koblet til forhandlingene om EUs langtidsbudsjett og fellesskapets bidrag til finansieringen av infrastrukturutbyggingen. Som del av langtidsbudsjettet har Kommisjonen lagt fram forslag til et særskilt fond for investeringer i infrastruktur med overføring av midler fra EUs strukturfond, med en samlet ramme på 50 milliarder euro. Midlene skal i hovedsak bli anvendt til prosjekter innenfor kjernenettverket. Det kan derfor forventes at alle medlemsstatene vil ha mest mulig av sine prosjekter med i kjernenettverket Med mindre det samlede EU-budsjettet øker, har flere av de nye medlemslandene i Øst-Europa uttrykt bekymring for en eventuell konsentrasjon av midlene til grensekryssende infrastruktur siden standarden på den nasjonale infrastrukturen fortsatt er relativt dårlig.
  • Innenfor Kommisjonens varslede flyplasstiltak har Polen signalisert at den særlig vil fokusere på revisjon av bakkehåndteringsdirektivet (direktiv 96/67) siden formannskapet finner det vanskelig å håndtere flere lovforslag samtidig. Pakken består ellers i revisjon av slotsforordningen (direktiv 96/67), revisjon av støydirektivet (direktiv 2002/30), og et forslag for bedre vurdering av flyplasskapasitet og utnyttelse av kapasiteten. Dersom pakken legges fram i oktober som varslet, vil Polen neppe rekke mer enn å starte opp diskusjonene i rådsarbeidsgruppen.
  • Formannskapet vil søke å få til enighet om hovedtrekkene i et forslag til omarbeiding av regelverket for digital tachograf (forordning 3281/85) innen årets utgang. Kommisjonen forventes å legge fram forslaget i juli. Hensikten med omarbeidingen er å tilpasse reglene til senere års teknologiske utvikling, styrke sikkerheten og funksjonaliteten til tacografene, redusere de administrative kostnadene og styrke påliteligheten i kontrollene.  På vegtransportområdet vil Polen også starte opp diskusjoner i rådsarbeidsgruppen om et forslag til forordning om testing av motorkjøretøyer og tilhengere dersom forslaget blir framlagt i september. Kommisjonen vil også få fullmakt til å åpne forhandlinger om revisjon av Interbus-avtalen.
  • Som del av EUs naboskapspolitikk vil Polen på å utvikle det transportpolitiske samarbeidet med naboland, særlig vekt vil bli lagt på å få på plass et østlig partnerskap som Ungarn også hadde på sin agenda.
  • Som vanlig vil det nye formannskapet overta saker som er påbegynt under det foregående formannskapet:
  • For Polens vedkommende vil de kunne få gleden av å bringe til formell avslutning direktivet om håndtering grensekryssende trafikkforseelser. I juni ble det funnet et akseptabelt kompromiss i trilog mellom Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen.
  • Som kjent ble medlemsstatene enige om grunnprinsippene i omarbeidingen av Jernbanepakke I på rådsmøtet i juni. Parlamentet har nå ballen på sin halvdel hvor det søkes en samlende innstilling blant svært mange ulike synspunkter. Avstemning i plenum er satt til 14. november. Deretter skal Rådet formalisere sin enighet i en felles holdning, og det kommer neppe til å skje under Polen-formannskap, men vil bli en sak for det danske formannskapet i første halvdel av 2012.

Telekom-prioriteringene

  • Forslag til ny roamingforordning (endring av forordning 717/2007) forventes framlagt. Kommisjonen mener at prisnivået fortsatt er for høyt på tross av to priskutt-reguleringer. Formannskapet legger stor vekt på denne saken, men erkjenner også at den vil skape betydelig diskusjon mellom medlemsstatene, om tiltak for virksom priskonkurranse for alle tjenester både i grossist- og detaljistleddet, og fastsetting av et pristak for dataroaming. Derfor legges det opp til en framdriftsrapport på rådsmøtet i desember.
  • Formannskapet håper på Rådsmøtet i desember å få vedtatt rådskonklusjoner om teleoperatørenes universelle tjeneste forpliktelser og brukernes rettigheter i en digital tidsalder.
  • Første årsrapport om gjennomføringen av Digital Agenda. Avhengig av når Kommisjonen legger fram forslaget vil det enten bli en meningsutveksling eller vedtatt rådskonklusjoner i desember.
Til toppen