Positiv til danske transportprioriteringer

Rapport fra transportråd Olav Grimsbo, EU-delegasjonen

Ambisiøst, men allikevel realistisk og pragmatisk innstilt. Slik oppsummerte det danske formannskapet sitt program på transportområdet overfor Europaparlamentet. De viktigste sakene på danskenes agenda blir retningslinjer for det transeuropeiske transportnettverket og trinnvis innføring av Lufthavnpakken. Transportråd Olav Grimsbo rapporterer.

Danmarks transportminister Henrik Dam Kristensen presenterte 24. januar det danske formannskapets program på transportområdet for Europaparlamentets transportkomité (TRAN). De overordnede mål  for transportprogrammet er å bidra til et grønt og vekstkraftig EU. Formannskapsprogrammet og de forløpige rådsmøteagendaene finnes her (side 38-39) og her (side 56-59). Ministeren la vekt på at programmet er ambisiøst, men samtidig realistisk. Derfor har formannskapet  blant annet foretatt prioriteringer i behandlingen av de tre elementene i Lufthavnpakken. Transportministeren sa også at Danmarks primære strategi er å være pragmatisk slik at man finner mest mulig samlende løsninger. Han så videre fram til å samarbeide om et fornuftig kompromiss om Jernbanepakke I.

Positiv mottakelse
Komiteens medlemmer var åpenbart positive til det danske formannskapets opplegg, som ble karakterisert som både ambisiøst og praktisk orientert. I tillegg til kommentarer til de enkelte prioriteringene i formannskapsprogrammet, ble det reist en rekke andre spørsmål og ønskemål fra komitémedlemmene på saker som ikke er nevnt i programmet.

Innenfor formannskapsprogrammet ble de fleste kommentarene knyttet til arbeidet med nye retningslinjer for det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) og Lufthavnpakken. Men også revisjon av regelverket for ferdskriver/digital tachograf ble kommentert. Flere pekte her på behovet for bedre håndheving av kjøre- og hviletidsreglene.

Transportnettverk og lufthavnpakke
Nye retningslinjer for TEN-T er en av de danske hovedprioriteringene . Her ba talerne formannskapet om å være modig: stå på for å sikre retningslinjer som europeisk merverdi (kjernenettverk og korridorer), bindende standardkrav og gjennomføringstempo, kjempe for at Rådet slutter opp om Kommisjonens budsjettforslag (fra finansieringsordningen Connecting Europe Facility (CEF) 31,7 milliarder euro), men også være villig til å forskyve investeringer i tid i lys av økonomisk krise i mange medlemsland. Dam Kristensen var fullt ut enig i at det primære målet ved de nye retningslinjene må være å gi nytte på europeisk nivå, og medlemslandene må være villig til å satse på tilslutningene for å få full effekt.

Formannskapet fikk skryt for viljen til å prioritere mellom de tre elementene i Lufthavnpakken. Flere var enige i satsingen på modernisering av bakkehåndteringsdirektivet. Det ble her blant annet fremmet krav om at arbeidstakernes rettigheter skal sikres bedre ved skifte av handlere (virksomhetsoverdragelse). Det ble advart mot at Kommisjonen skulle få fullmakt til å overprøve lokale beslutninger om støyrestriksjoner ved lufthavnene (nattflyging). 

Satsning på modulvogntog
Minister Dam Kristensen var offensiv når det gjaldt strategien for å fremme bruk av modulvogntog, lastebiler på opp til 25,25 meters lengde og en samlet vekt på 60 tonn, mellom land som allerede har innført slike regler for innenlands transport. På dette punktet kom det ikke uventet flere kritiske synspunkter, særlig fra De grønne, som mente at bruken av såkalte gigaliners bryter med målet om å overføre godstransport fra veg til bane. Formannskapet gjentok sitt budskap og viste til dokumenterte klimagevinster: ”Det er ikke snakk om nye regler, men kun  om sunn fornuft i utnyttelsen av kjøretøyene, og vil gi gode klimagevinster”.

Blant de mange temaene som ble tatt opp utenfor det danske programmet - og hvor parlamentarikerne etterlyste/ønsket formannskapets innsats var:
• Europeisk standardisert løsning for signalering og trafikkstyring (ERTMS) – finansieringsbehov, framdrift i medlemslandene og utveksling av best praksis.
• Iverksettelsen av Single European Sky Air Traffic Management (SESAR) – ”garanti” for at tre milliarder euro blir sikret i Connecting European Facility (CEF) for å utløse 27 milliarder fra privat sektor.
• Single European Sky (SES) – øve påtrykk på medlemslandene for å få etablert funksjonelle luftromsblokker (FAB) etter planen.
• Luftfartssikkerhet – bidra til at regelverk gir reell merverdi, forhindre nye ”lag” med regler.
• Prosjektobligasjoner i Connecting European Facility (CEF) – støtte stimuleringsfond for å utløse mulitplikatorinvesteringer fra privat sektor.
• Passasjerrettigheter – vil Danmark støtte ensartede regler i alle trafikkslag? (jfr. Kommisjonens melding og varslede initiativ).
• Bedre vegtransportsikkerhet – styrke grensekryssende håndheving av trafikkforseelser, bedre opplæring av sjåfører, økt fremdrift i arbeidet med det europeiske nødanropssystemet eCall.

 

Til toppen