Positiv utvikling i skogen

Ferske tall fra Landsskogtakseringen viser at skogressursene i Norge fortsetter å øke, og at flere viktige miljøparametre i skog er i fremgang.

NIBIO la forrige uke frem en rapport med nye tall fra Landsskogstakseringen, som siden 1919 har kartlagt Norges skogressurser og gitt skogforvaltningen, skognæringen og andre aktører viktige grunnlagsdata om skogen i Norge.

Landsskogtakseringens registreringer er en utvalgskartlegging av ressurs- og miljødata som dokumenterer omfanget av skogressursene og hvordan ressursene endrer seg over tid, og samtidig dokumenterer omfang og utvikling av viktige miljøelementer og livsmiljøer i skog. Landsskogtakseringen registrerer også hvordan skogbruket påvirker skogen og langsiktige endringer som skyldes annen ytre påvirkning.

– Landsskogtakseringen er et viktig kunnskapsgrunnlag for vår forvaltning og utnyttelse av skogressursene. Den gir oss god oversikt over miljøtilstanden i skogen og gir grunnlag for økt næringsaktivitet i skogen. En av de store verdiene ved tallene som innhentes er de lange tidsseriene, og at vi kan se utviklingstrekk i skogen i et langsiktig perspektiv, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Død skog.
En av de mest interessante endringene er hvordan mengden død ved i produktiv skog har økt fra 57 millioner kubikkmeter i 1996 til 90 millioner kubikkmeter i 2017. Det er en økning på 58 prosent på 21 år, sier Arvid Svensson. Foto: Arne Steffenrem, NIBIO

Rapporten viser at landet samlede skogressurser øker og at tilveksten i norske skoger er stabil. Rapporten viser også at arealet med gammel skog i Norge er økende, og har økt med hele 247 prosent siden 2002. Mengden død ved i produktiv skog har også økt betydelig, med om lag 58 prosent, siden oppstart av målingene i 1996.

Forekomsten av såkalte spesielle livsmiljøer blir registrert på prøveflatene. Istedenfor å måle enkelte rødlistede arter, registreres livsmiljøet der sjeldne eller truede arter trives. Noen eksempler på slike livsmiljøer er skog med betydelige forekomster av rikbarkstrær, hengelav, gamle trær, rik bakkevegetasjon samt områder med mye stående og liggende døde trær – såkalte gadd og læger.

– Landsskogtaksering har vist framgang på viktige miljøparametre over en del år nå, og det er svært gledelig at denne trenden fortsetter. Kunnskap om viktige livsmiljøer for biologisk mangfold i skog er viktig både for forvaltningen og skognæringen. Denne rapporten vil være nyttig for den videre innsatsen, sier Bollestrad.