Positive til styrket forbrukervern og bedre konkurransevilkår i EU

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Norge, Island og Liechtenstein har overlevert kommentarer til EUs forslag til regler som er ment å styrke forbrukervernet og gi bedre konkurransevilkår for næringsdrivende. EU-kommisjonens la fram disse forslagene som del av en «New Deal for Consumers» tidligere i år.

Bakgrunnen er at EU-kommisjonen gjennomførte en evaluering av sju forbrukerdirektiver. Den viste at regelverket i det store og hele fungerer bra, selv om det også kan forbedres på enkelte punkter.

For å følge opp disse funnene, ble to direktivforslag fremlagt 11. april i år. Ett av disse kalles «samleforslaget» (COM(2018) 185) og inneholder forslag til diverse endringer i fire direktiver.

Direktivforslagene var på høring i Norge sommeren 2018. Norge, Island og Liechtenstein har nå utarbeidet en felles EØS/EFTA-uttalelse om «samleforslaget». Uttalelsen uttrykker støtte til formålene med og hovedtrekkene i forslaget, og understreker følgende hovedbudskap:

  • Det er positivt at kriterier for økonomiske sanksjoner ved brudd på forbrukervernlovgivning foreslås samordnet, men det bør ikke legges føringer for hvordan innkomne midler fra slike sanksjoner skal fordeles nasjonalt.

  • Det er positivt at forbrukere som utsettes for urimelig handelspraksis sikres rettigheter til å få erstatning eller heve kontrakten.

  • Reglene om angrerett ved netthandel bør ikke endres slik at forbrukerne får dårligere rettigheter.

  • Det er positivt at det foreslås nye informasjonskrav for online markedsplasser og at forbudet mot skjult markedsføring i online søketjenester blir klarere. Det er positivt at forbrukernvernreglene også skal gjelde ved kjøp av digitale tjenester der forbrukernes motytelse ikke er penger, men personopplysninger. Samtidig foreslås det forbedringer i disse nye bestemmelsene.

Les hele EØS/EFTA-uttalelsen på EFTAs hjemmesider

Norske myndigheter vil fortsette å jobbe aktivt for å følge opp forslagene under «A new deal for consumers», blant annet med utgangspunkt i denne EØS/EFTA-uttalelsen.