Presseinvitasjon: Statsministeren åpner konferanse om nasjonal strategi for IKT-sikkerhet

Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet inviterer til strategikonferanse i forbindelse med utarbeidelse av ny nasjonal strategi for IKT-sikkerhet. Strategikonferansen åpnes av statsminister Erna Solberg tirsdag 6. mars.

Regjeringen har igangsatt et arbeid med en ny nasjonal strategi for IKT-sikkerhet. I dette arbeidet, som Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet leder, ønsker regjeringen en bred involvering av både offentlige og private aktører.

Sted: Høyres Hus
Tid: 6. mars 09:00 – 12:00 

Pressekontakter: For statsminister Erna Solberg: Tor Borgersen (90938987).

For statssekretær Thor Kleppen Sættem: Andreas Bondevik(40232454).

For forsvarsminister Frank Bakke-Jensen: Helene Megaard (98836299).

Presse som ønsker delta bes sende epost til Andreas Bondevik.

Program

08:15 Registrering

09:00 Åpning av konferansen, ved statsminister Erna Solberg, forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet Thor Kleppen Sættem

09:20 Innledning ved Justis- og beredskapsdepartementet om ny nasjonal strategi og handlingsplan, ved fagdirektør Robin Bakke

09:40 Innlegg “Behov for samarbeid for å møte nasjonale utfordringer”, ved Professor Olav Lysne

10:00 Pause

10:20 Paneldebatt. I panelet: Annette Tjaberg (NSM), Lone Charlotte Pettersen (Kripos), Torgeir Waterhouse (IKT-Norge), Olav Lysne (SIMULA), Sverre Diesen (FFI), Tore Orderløkken (Evry), Peggy Sandbekken Heie (NorSIS).

11:00 Innspill og synspunkter fra deltakerne

11:50 Oppsummering og avslutning

12:00 Ferdig

Bakgrunn

Regjeringen har i Meld. St. 38 (2016–2017) “IKT-sikkerhet — Et felles ansvar” løftet fire områder som særlig viktig i tiden fremover. Disse områdene er:

  • Forebyggende IKT-sikkerhet – virksomhetenes egenevne
  • Avdekke og håndtere digitale angrep
  • IKT-sikkerhetskompetanse
  • Kritisk IKT-infrastruktur

I tillegg er styrking av offentlig-privat, sivil-militært og internasjonalt samarbeid blant forhold som blir vektlagt i meldingen. Strategien skal bygge videre på disse prioriteringene, og det skal settes mål for områdene og tiltak for å understøtte disse. Justis- og beredskapsdepartementet tar sikte på at strategien skal legges fram høsten 2018.

Til toppen