Prioriterer internasjonalt arbeid mot luftforurensning

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Verdens helseorganisasjon anslår at sju millioner mennesker årlig dør for tidlig på grunn av luftforurensning. 400 000 av disse i Europa. Norge jobber internasjonalt for få god luftkvalitet.

Luftforurensning er fortsatt er problem i mange europeiske land. Foto: Pixabay.

Luftforurensning er fortsatt er problem i mange europeiske land. Foto: Pixabay.

– Takket være internasjonale miljøavtaler er tilførslene av sur nedbør til Norge vesentlig redusert. Men det er alt for mange mennesker som dør for tidlig på grunn av dårlig luftkvalitet. Vi har derfor fullt trykk på det internasjonale arbeidet, sier klima og miljøminister Vidar Helgesen.

Reduserte utslipp

Gjennombruddet i det internasjonale arbeidet med å redusere utslippene kom med FNs Konvensjon om langtransportert luftforurensning i 1979. I flere etterfølgende avtaler har landene i Europa og Nord-Amerika forpliktet seg til å redusere sine utslipp.

En ny rapport fra de vitenskapelige organisasjonene som leverer det faglige underlaget til de internasjonale avtalene, viser de gode resultatene.

– Den nye rapporten poengterer at vi må fortsette arbeidet med å redusere luftforurensning. Her er Norge en viktig pådriver for god luftkvalitet, både politisk og gjennom viktige bidrag til det faglige arbeidet, sier Vidar Helgesen.

Luftforurensning skader menneskers helse, økosystemer, avlinger og bygninger på tvers av landegrenser.

– Det er dårlig samfunnsøkonomi å ikke redusere forurensningene. Helsekostnader og sykefravær har konsekvenser for produktiviteten i økonomien, sier Vidar Helgesen

Mindre sur nedbør til Norge

Takket være de forpliktende internasjonale avtalene, er svovelutslippene i Europa redusert med 80 prosent siden 1990. Utslipp av nitrogenoksider (NOx) er halvert i samme periode. For Norge betyr dette at områder som mottar mer sur nedbør enn det naturen tåler, er redusert fra 29 prosent av arealet rundt 1980 til 8 prosent av arealet i 2010.

Selv om fisken er kommet tilbake i flere vassdrag, ødelegger fortsatt sur nedbør norsk natur, særlig sør og vest i Norge. Flere norske byer har dessuten i perioder forurensninger som overskrider grenseverdier fastsatt av Verdens helseorganisasjon.

– Konvensjonen om å hindre langtransportert luftforurensning er en av de mest vellykkede internasjonale miljøavtalene vi har. Den er et godt eksempel på hvordan politikk utvikles i tett samspill med ny kunnskap. I arbeidet framover vi vi i større grad vektlegge tiltak mot utslipp som skader menneskers helse og må vi se tiltak mot luftforurensning og klimaendringer i sammenheng, sier Vidar Helgesen.

Han håper Luftkonvensjon også kan bli et verktøy for å redusere utslipp av såkalte kortlevde klimaforurensere som svart karbon (sot).

Ny rapport om luftforurensninger

  • Rapporten "Towards Cleaner Air: Scientifi c Assessment Report 2016" ble lagt fram under et arrangement på Norway House i Brussel 31. mai.
  • Meteorologisk institutt, Norsk institutt for luftforskning (NILU) og Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har hatt viktige roller i arbeidet med rapporten.