Prioriterer kvinner

45 prosent av alle kvinner i Europa har opplevd en eller annen form for vold. Ifølge tall fra Europarådet har hver femte kvinne blitt slått av ektemannen. EØS-midlene intensiverer nå innsatsen mot disse utfordringene.

11 av 15 mottakerland av EØS-midler har valgt å prioritere tiltak for å bekjempe vold og overgrep mot kvinner og å fremme likestilling. Rundt 180 millioner kroner skal brukes på ulike programmer fram til 2016.

Svake støtteapparat
Utfordringene er mange. Støtteapparatet for voldsutsatte kvinner varierer sterkt. Få land har krisetelefoner. Ungarn, Latvia og Litauen har ingen krisesenter. I mange andre land er dekningen svært lav. I Polen er det for eksempel én plass per 1,5 millioner innbyggere.

Holdninger er også en stor utfordring. I flere land er ikke alle former for vold og undertrykkelse mot kvinner kriminalisert. Ifølge en undersøkelse fra EU er det bare 66 prosent av befolkningen i Latvia, og 68 prosent i Romania som mener vold mot kvinner er uakseptabelt og må straffes.

Hjelpe ofre og finne årsak til vold
Gjennom EØS-midlene skal det settes inn tiltak både for å hjelpe ofrene og deres familier, men også rettes mot årsakene til vold i nære relasjoner. Vitnebeskyttelse, bygging av krisesenter og styrking av kompetansen hos politi og påtalemyndighet i mottakerlandene er eksempel på det første. Forskning, kartlegging og holdningskampanjer eksempler på det andre.

En rekke norske institusjoner skal bidra i programsamarbeidet, blant annet Politidirektoratet, Helsedirektoratet og Krisesentersekretariatet.

Europarådet kommer også til å spille en sentral rolle. Europarådet har i lang tid satt standarder for bekjempelse av vold i nære relasjoner og hjulpet flere land med å bedre situasjonen. Gjennom EØS-midlene skal rådet bidra med kompetanse og erfaring inn i flere av programmene i mottakerlandene.

 

Til toppen