Problemer med gresk budsjettstatistikk

Kommisjonens statistikkbyrå (Eurostat) har på oppfordring fra Rådet av økonomi- og finansministre i EU (Ecofin), laget en rapport om de fortsatte problemene med gresk budsjettstatistikk. Ecofin ba samtidig Kommisjonen om å komme med forslag til tiltak for å avhjelpe situasjonen. Finansråd Kari Anita Syverud oppsummerer.

Oppfordringen om rapporten kom på Ecofins møte 10. november 2009. Hellas sendte 2. oktober og 21. oktober to ulike sett med notifikasjoner i henhold til underskuddsprosedyren til Eurostat. I notifikasjonen av 21. oktober reviderte greske myndigheter underskuddet for 2008 fra 5 pst. til 7,7 pst av BNP. Samtidig reviderte de planlagt underskudd for 2009 fra 3,7 pst. av BNP til 12,5 pst. av BNP. Kommisjonens rapport har kun sett på eksisterende data, ikke estimater.

Kommisjonen sier at revisjoner i denne størrelsesordenen av tidligere underskudd er svært sjeldne i andre medlemsland, men at de har funnet sted i Hellas ved gjentatte tilfeller. Dette reflekterer mangelen på kvalitet i gresk budsjettstatistikk (og makroøkonomisk statistikk generelt) og viser at tiltak og grundige granskinger fra Eurostat siden 2004, ikke har vært tilstrekkelig for å øke kvaliteten på gresk statistikk til nivået i andre medlemsland.

Tallene i notifikasjonen av 21. oktober er fortsatt ikke godkjente av Eurostat, og Kommisjonen utelukker ikke ytterligere revisjoner av underskudds- og gjeldstallene for 2008, men muligens også for tidligere år.

Kommisjonen sier at problemene med statistikken knytter seg både til utilfredsstillende teknikker, men også politisk press og valgsykler. De stiller spørsmål med den institusjonelle organiseringen ”som verken garanterer uavhengighet, integritet eller ansvarlighet”.

Problemene i Hellas kan ifølge Kommisjonen ikke håndteres gjennom de overvåkingsverktøy som Kommisjonen i dag besitter.

Hellas presenterte torsdag 14. januar en treårsplan for reduksjon av budsjettunderskuddet. Markedet reagerte imidlertid negativt på offentliggjøringen. Planen er en del av Hellas’ stabilitetsprogram til Kommisjonen under underskuddsprosedyren som er iverksatt mot landet. Kommisjonen vil legge frem anbefalinger i februar som antagelig vil bli gjenstand for behandling på Ecofinmøtet samme måned. Representanter som besøkte Kommisjonen mente vekstanslagene for 2010 og 2011 var for optimistiske. Det er også knyttet skepsis til anslaget for inntektsøknings om følge av skattereform. På pressekonferansen etter møtet i Eurogruppen 18. januar sa imidlertid kommissær for økonomiske og monetære saker, Joaquìn Almunia, at eurogruppen støtter målsettingene i Hellas’ nye stabilitetsprogram, som han også karakteriserte som ambisiøse. Stabilitetsprogrammet vil bli vurdert av Kommisjonen frem mot neste Ecofinmøte i februar, da Ecofin vil komme med nye anbefalinger til Hellas i henhold til reglene i Stabilitets- og vekstpakten.

Problemene med gresk statistikk har ført til en diskusjon om Kommisjonens manglende muligheter til etterprøving av nasjonal statistikk og det er sannsynlig at Kommisjonen i løpet av kort tid vil legge frem et forslag om utvidede fullmakter på dette området. 

Kommisjonens rapport kan leses her.

 

Til toppen