Produksjonstilskudd - endelige satser

Dette innholdet er mer enn 4 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt de endelige satsene for utbetaling av produksjonstilskudd 1. februar.

I jordbruksoppgjørene fastsetter avtalepartene foreløpige satser for produksjonstilskudd. Satsene blir fastsatt ut fra bevilgningsrammen for hver av tilskuddsordningene og med grunnlag i prognoser for hvor mange husdyr og dekar planteareal jordbruksforetakene vil søke tilskudd for ved de påfølgende søknadsomgangene for produksjonstilskudd.

Produksjonstilskudd for søknadsomgangen i august 2016 kommer til utbetaling i februar 2017. Før utbetalingen fastsetter departementet de endelige satsene for tilskuddene, med grunnlag i ny informasjon om antall foretak, areal og husdyr. Denne informasjonen viser at det ble søkt om tilskudd for flere husdyr og dekar planteareal enn det avtalepartene la til grunn ved jordbruksoppgjøret i 2016.

De foreløpige satsene ville gitt et samlet overforbruk anslått til 60,3 millioner kroner, som utgjør 0,8 prosent av utbetalingen i februar. For å overholde bevilgningsrammene for produksjonstilskuddene er satsene for utbetaling av driftstilskuddene, tilskudd husdyr, beitetilskuddene og kulturlandskapstilskuddet noe redusert. For arealtilskuddene og tilskuddene til økologisk landbruk er satsene ikke blitt endret.

Satsjusteringene innebærer en tilpasning til budsjettrammen for jordbruksoppgjøret 2016. Fastsettingen av satsene er gjort etter innspillmøte med Norges Bondelag som avtalepart.