Historisk arkiv

Forslag til nytt FORNY-program

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Norges forskningsråd har fremmet forslag til nytt program for kommersialisering av forskningsresultater, FORNY 2020, for departementene.

Norges forskningsråd har fremmet forslag til nytt program for kommersialisering av forskningsresultater, FORNY 2020, for departementene. Det nye programmet vil starte opp i 2011. FORNY-programmet mottar i dag midler fra Kommunal- og regionaldepartementet, Kunnskapsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet og Nærings- og handelsdepartementet.

Inneværende programperiode for FORNY-programmet løper ut 2009. Dagens ordning blir videreført i 2010, med enkelte tilpasninger til det nye programmet som starter opp i 2011. Departementene vil nå gjennomgå og vurdere Forskningsrådets forslag til nytt FORNY-program.

Les mer på Forskningsrådets hjemmesider.