Prop. 120 L (2015-2016) - anmodning om lovteknisk bistand

Særskilt bestemmelse om taushetsplikt for land-for-land-rapportering

Jeg viser til brev av 5. september 2016 fra representanten Marianne Marthinsen, AP. I brevet anmodes om lovteknisk bistand i forbindelse med finanskomiteens behandling av Prop. 120 L (2015-2016).

Spørsmål:
«Vi ber om svar på følgende spørsmål i forbindelse med behandlingen av ovennevnte sak:
I Prop. 120 L (2015-2016) er det foreslått en særskilt bestemmelse om land-for-land-rapporten, som skal gjelde i tillegg til den ordinære strenge taushetsplikten i ligningsloven.
I forbindelse med komiteens behandling av saken, ber jeg om bistand til lovteknisk utforming av en mer begrenset taushetsplikt i noen ulike varianter:

Spørsmål nr. 1
Hvordan bør lovforslaget endres dersom noen opplysninger skal unntas fra taushetsplikten ved at det rapporteres fortrolig til ligningsmyndighetene på alle punkter med untak av.

 • Betalt inntektsskatt og påløpt inntektsskatt
 • Antall ansatte
 • Akkumulert fortjeneste
 • Resultat før skattekostnad
 • Summen av inntekter fra transaksjoner med nærstående/ikke-nærstående
 • Bokført egenkapital
  a)    Disse opplysningene vil være tilgjengelige for pressen
  b)    Disse opplysningene vil være tilgjengelige for offentligheten ved at enhver kan gis innsyn på forespørsel.
  c)     Disse opplysningene vil være tilgjengelige ved at enhver uregistrert kan søke i opplysningene som gjøres tilgjengelig på Internett.
  d)    Disse opplysningene vil være tilgjengelige på samme måte som opplysninger knyttet til selvangivelsen i dag er for skattelistesøk på Internett»

Svar:
Forslaget i Prop. 120 L (2015-2016) er et stort framskritt i det internasjonale samarbeidet på skatteområdet. Det var et svært viktig, men også vanskelig punkt i BEPS-prosjektet. Det var mulig å oppnå konsensus om at landene skal innføre slik rapporteringsplikt fordi man samtidig ble enige om at rapportene skal behandles som konfidensielle av skattemyndighetene. At land-for-land-rapportering er et sentralt element i BEPS-prosjektet framgår også av at innføring av krav om slik rapportering til skattemyndighetene er en minstestandard i prosjektet som alle deltakerlandene politisk har forpliktet seg til å gjennomføre. Departementet har derfor i forslaget lagt vekt på en lojal oppfølging av dette tiltaket i samsvar med konsensus i BEPS-prosjektet.

Forslaget om land-for-land-rapportering til skattemyndighetene vil være et svært nyttig verktøy for skattemyndighetene i det viktige arbeidet med risikovurderinger som styrer kontrollarbeidet, særlig i internprisingssaker. Et felles format gjør at rapportene enkelt kan tas inn i skatteetatens systemer og brukes på en systematisk måte.

Dersom rapportene gjøres delvis tilgjengelig for offentligheten vill dette endre forutsetningen i BEPS-prosjektet om at rapportene skal behandles som konfidensielle og viktige land vil antakelig ikke utveksle rapporter levert av morselskaper i utlandet med norske skattemyndigheter. Dermed vil norske skattemyndigheter ikke motta sentrale rapporter i utlandet og dette vil gjøre at norske skattemyndigheters kontrollgrunnlag i saker som gjelder store multinasjonale foretak ikke er like godt som utenlandske skattemyndigheters grunnlag.

Departementet er kjent med at på EU-nivå vurderes offentliggjøring av deler av rapporten i EUs bistandsdirektiv på skatteområdet. Forslaget er imidlertid ikke behandlet ennå og det er heller ikke EØS-relevant. Departementet støtter imidlertid utviklingen i retning av økt åpenhet og vil løpende vurdere regelverksendringer etter hvert som det kan gjøres uten at det kan få uheldige konsekvenser for skattemyndighetenes tilgang til opplysninger.

Stortinget har i anmodningsvedtak nr. 792 (2014-2015), som gjelder krav om offentlig land-for-land-rapportering etter regnskapsloven og verdipapirhandelloven, bedt departementet om å «sikre at relevante opplysninger knyttet til LLR-rapporteringen fra datterselskaper og støttefunksjoner i tredjeland fremkommer i regnskapet». Departementet vil om kort tid sende på høring et forslag som følger opp dette anmodningsvedtaket. Departementet tar videre sikte på å legge frem forslag til Stortinget om å utvide kretsen av rapporteringspliktige, slik at den ikke bare vil gjelde selskaper i utvinningsindustrien.  

Det er bred politisk enighet i Norge om å sikre større åpenhet om flernasjonale selskapers aktiviteter, inntekter og skatteforhold. Det er imidlertid viktig at vi velger et hjemmelsgrunnlag som ikke setter i fare norske skattemyndighets mulighet til å motta relevante opplysninger fra utenlandske myndigheter. Departementet mener derfor at offentlighetens behov for tilgang til informasjon best kan ivaretas gjennom rapporteringskrav som nedfelles i regnskapsloven og verdipapirhandelloven.

Etter forslaget i Prop. 120 L (2015-2016)skal opplysninger om blant annet betalt inntektsskatt, påløpt inntektsskatt, antall ansatte, akkumulert fortjeneste, resultat før skattekostnad og bokført egenkapital gis aggregert på landnivå. Det er lagt opp til at dette skal følge av forskrift. Opplysningene skal være knyttet til regnskapsåret for den rapporteringspliktige. Dersom opplysningene skal offentliggjøres, bør de offentliggjøres på samme måte som de skal gis i meldingen.

Som det fremgår av Prop. 120 (2015-2016) på side 22 har OECD utarbeidet et skjema som alle landene vil legge til grunn for rapporteringen. Rapportering i dette formatet er som nevnt nødvendig for at skattemyndigheten på en effektiv måte skal utveksle rapportene mellom skattemyndigheter. Derfor er det viktig at den fullstendige rapporteringen til skattemyndighetene etter forslaget til ny § 4-13 i ligningsloven gjøres i dette formatet. Skattemyndighetene bør ikke pålegges noen bearbeiding eller gjennomgang av opplysningene før de offentliggjøres. For å unngå at skattemyndighetene påføres store ekstrabyrder i forbindelse med en eventuell offentliggjøring bør de aktuelle opplysningene skilles ut og rapporteres i en egen melding som skal leveres av de opplysningspliktige.

En særskilt bestemmelse om unntak fra skattemyndighetenes taushetsplikt om opplysninger i land-for-land-rapporten kan inntas som nytt nr. 7 i forslaget til ny § 4-13 i ligningsloven. Forslagets nr. 7 blir nytt nr. 8. Ny skatteforvaltningslov trer i kraft 1. januar 2017. Departementet vil fremme forslag om tilpasninger  i skatteforvaltningsloven dersom det blir aktuelt.

§ 4-13 nytt nr.7 kan lyde:

Alternativ a)
Rapporteringspliktig foretak som nevnt i første og annet ledd skal levere en egen melding som særskilt opplyser om betalt inntektsskatt, påløpt inntektsskatt, akkumulert fortjeneste, resultat før skattekostnad, summen av inntekter fra transaksjoner med nærstående og ikke nærstående foretak og bokført egenkapital. Opplysningene som nevnt i første punktum kan gis til pressen.

Alternativ b)
Rapporteringspliktig foretak som nevnt i første og annet ledd skal levere en egen melding som særskilt opplyser om betalt inntektsskatt, påløpt inntektsskatt, akkumulert fortjeneste, resultat før skattekostnad, summen av inntekter fra transaksjoner med nærstående og ikke nærstående foretak og bokført egenkapital. Enhver kan på forespørsel til skattemyndighetene gis innsyn i opplysningene som nevnt i første punktum.

Alternativ c)
Rapporteringspliktig foretak som nevnt i første og annet ledd skal i levere en egen melding som særskilt opplyser om betalt inntektsskatt, påløpt inntektsskatt, akkumulert fortjeneste, resultat før skattekostnad, summen av inntekter fra transaksjoner med nærstående og ikke nærstående foretak og bokført egenkapital. Skattedirektoratet gjør opplysningene som nevnt i første punktum tilgjengelig på Internett til alminnelig ettersyn.

Alternativ d)
Rapporteringspliktig foretak som nevnt i første og annet ledd skal levere en egen melding som særskilt opplyser om betalt inntektsskatt, påløpt inntektsskatt, akkumulert fortjeneste, resultat før skattekostnad, summen av inntekter fra transaksjoner med nærstående og ikke nærstående foretak og bokført egenkapital. Skattedirektoratet gjør opplysningene som nevnt i første punktum tilgjengelig på Internett til alminnelig ettersyn. Rapporteringspliktigforetak skal ha tilgang til opplysninger om søk foretatt på selskapet.

Med hilsen

Siv Jensen

Til toppen