Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Proposisjon om endring i lov om elsertifikater

Regjeringen la i dag frem en proposisjon for Stortinget om endringer i lov om elsertifikater.

Proposisjonen innholder fire hovedelementer: Regjeringen foreslår å utvide den såkalte overgangsordningen slik at vannkraftanlegg under 10 MW med byggestart etter 1. januar 2004 får rett til elsertifikater. Regjeringen foreslår også å forlenge fristen for når anlegg må være idriftsatt for å kunne tildeles elsertifikater med ett år, fra 2020 til 2021. Videre foreslås endringer i de årlige elsertifikatkvotene med bakgrunn i at Norge er forpliktet til å finansiere 13,2 TWh av det felles målet med Sverige. I tillegg foreslås det at raffineriene ikke lenger pålegges å kjøpe elsertifikater.

- Det er viktig at vi sikrer avklarte og forutsigbare rammevilkår for aktørene i elsertifikatmarkedet. Regjeringen bidrar på denne måten til fortsatte investeringer i fornybar energi. Særlig forslaget om å utsette fristen for idriftsettelse til 2021 reduserer risiko i prosjekter som ligger til beslutning hos aktører i Norge, og kan bidra til verdiskaping og sysselsetting i hele landet, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Nærmere om lovforslaget

Anlegg med byggestart før 2012 som kvalifiserer for rett til elsertifikater omtales ofte som overgangsordningen. I proposisjonen foreslår regjeringen å utvide overgangsordningen slik at innehavere av vannkraftverk med installert effekt under 10 megawatt (MW) med byggestart etter 1. januar 2004 vil kunne få elsertifikater. 

Elsertifikatkvotene er fastsatt hvert år frem til 2035 og angir hvor mange elsertifikater de elsertifikatpliktige må kjøpe. Elsertifikatkvotene er fastsatt med bakgrunn i at Norge er forpliktet til å finansiere 13,2 TWh av det felles målet med Sverige. Bakgrunnen for endringen av elsertifikatkvotene er utvidelsen av overgangsordningen, fritak for elsertifikatplikten for raffinerier, samt at kraftforbruket som ligger til grunn for fastsettelse av elsertifikatkvotene har vært, og er fremover forventet, å bli høyere enn tidligere antatt.

I dag må anlegg være idriftsatt senest 31. desember 2020 for å kvalifisere for rett til elsertifikater. For å avlaste risikoen i prosjekter med planlagt oppstart i 2020 foreslår departementet å forlenge sluttdatoen for når anlegg må være idriftsatt med ett år, til 31. desember 2021.

Raffineriene er i dag pålagt å kjøpe elsertifikater tilsvarende en bestemt andel av kraftforbruk. I proposisjonen foreslår departementet at raffineriene ikke lenger pålegges denne plikten. Dette vil skje gjennom endring av elsertifikatforskriften.

I tillegg til proposisjonen om endring i lov om elsertifikater vil regjeringen på fredag legge fram en proposisjon om endring av avtalen mellom Norge og Sverige om et felles marked for elsertifikater.

Norge og Sverige har siden 1. januar 2012 hatt et felles marked for elsertifikater. Det norsk-svenske elsertifikatsamarbeidet er regulert i avtale av 29. juni 2011 om et felles marked for elsertifikater. Avtalen fastsetter at den første kontrollstasjonen skal gjennomføres innen utgangen av 2015. En kontrollstasjon innebærer utredninger og drøftelser mellom landene om blant annet behov for endringer eller justeringer i regelverket om elsertifikater.  Departementet legger opp til at den andre kontrollstasjonen gjennomføres slik at eventuelle lovendringer trer i kraft 1. januar 2018.

Til toppen