Proposisjon om endringer i vannressurslova og jordlova

Regjeringen har i dag fremmet Prop 97 L (2016-2017) om endringer i vannressursloven og jordlova.

Aktiviteten knyttet til utnyttelse av grunnvann har økt betydelig. Det er derfor behov for et regelverk som er tilpasset de krav som vi i dag må sette ut fra hensynet til samfunnsmessig effektvitet.

Vannressurslovens konsesjonsplikt for grunnvannstiltak er utfordrende å praktisere både for forvaltningen og tiltakshavere. Regjeringen foreslår å gjøre konsesjonsplikten klarere ved å regulere grunnvannstiltak på samme måte som vassdragstiltak.

Regjeringen foreslår også å gi kommunene konsesjonsmyndighet i vannkraftsaker på inntil 1 MW. Forslaget har vært varslet i Meld. St. 25 (2015-2016) Kraft til endring og i Meld. St. 14 (2014-2015) Kommunereformen – nye oppgaver til større kommuner. Regjeringen mener saker med lokal betydning så langt som mulig bør avgjøres på lokalt nivå.

Forslaget om endring av jordlova innebærer at det ikke lenger vil kreves egen tillatelse til å bruke dyrka- eller dyrkbar jord til annet enn jordbruksformål for tiltak som er konsesjonsgitt etter energi- og vassdragslovgivningen. Dette er en forenkling, og gir en mer forutsigbar prosess for tiltakshavere og kommunene der utbygging skjer. Jordvernhensyn ivaretas på en fullgod måte i konsesjonsbehandlingen av det enkelte energi- eller vassdragsanlegget.

Regjeringen følger opp Stortingets forutsetning om å lovfeste i vannressursloven den beskyttelse som Stortinget har vedtatt om nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder. Det foreslås også en mindre endring i vannressurslovens bestemmelse om retting.

Lenke til lovproposisjonen finnes her.

Til toppen