Prosjektet -Kommunikasjon til kampplattformer videreføres

Forsvarsdepartementet har gjennomført en utredning av konseptuelle alternativer for investeringsprosjektet P8100 Kommunikasjon til kampplattformer. Regjeringen har besluttet å videreføre planleggingen gjennom en forprosjektfase.

-Vi i regjeringen har bestemt oss for å gå videre med et forprosjekt. Dagens løsninger er i ferd med å bli utdaterte, og målet er å realisere et robust og moderne konsept for Kommunikasjon til kampplattformer. Det vil si at de forskjellige operative enhetene skal kunne snakke direkte sammen og dele informasjon, for eksempel en fregatt og en F-35. Det skal gjøres gjennom gode kommunikasjonsløsninger, applikasjoner og annen funksjonalitet. Alt skal understøtte de forskjellige kampplattformene i operasjoner, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Kampplattformene skal kunne kommunisere med hverandre.
Kampplattformene skal kunne kommunisere med hverandre. Foto: Forsvaret

Prosjektet har et spesielt fokus på luft- og sjødomenet, men er del av et helhetlig konsept. I konseptet er målet at informasjonsutveksling mellom enheter i alle domener understøttes mest mulig fleksibelt. Løsningene som jobbes frem vil gi økt overføringskapasitet og dekning. De vil være fleksible og enkelt kunne tilpasses skiftende behov i fred, krise og krig. Prosjektet har planlagte utbetalinger fra 2022 til 2030. Det betyr en gradvis modernisering og innføring av disse løsningene.

Forsvarets operative prosesser skal understøttes ved å forbedre evnen til kommando og kontroll, felles situasjonsbevissthet og bruk av våpen- og sensorsystemer. Løsningene skal kunne beskytte seg mot elektronisk krigføring, cyberangrep og andre typer trusler.

Luftstyrkene skal kommunisere enklere med sjø- og landstyrker.
Luftstyrkene skal kommunisere enklere med sjø- og landstyrker. Foto: Forsvaret

-Moderne sambands- og IKT-løsninger er nødvendig i et moderne forsvar. Ved å få på plass bedre IKT-løsninger oppnår vi vesentlig bedre utnyttelse av andre kapabiliteter, som er en del av Forsvarets struktur. Da mener vi blant annet kampfly, maritime overvåkningsfly, fregatter og ubåter. Vi får et bedre forsvar, med økt operativ evne, som er bedre i stand til å løse de kjerneoppgaver Forsvaret er pålagt av regjering og Storting, sier forsvarsministeren.

Forsvarsskonseptet skal understøttes av prosjektet slik det er beskrevet i Prop. 14S (2020 – 2021). Leveransene vil blant annet bidra til å styrke nasjonal forsvarsevne, evnen til å bidra i det kollektive forsvaret i NATO og understøtte bilaterale forsterkningsplaner.

Kommunikasjon mellom kampplattformene skal gjelde for både land-, sjø- og luftstyrkene.
Kommunikasjon mellom kampplattformene skal gjelde for både land-, sjø- og luftstyrkene. Foto: Forsvaret

Prosjektet vil realisere løsninger som en del av program Mime. Mime er et program for modernisering av kampnære IKT-systemer i hele Forsvaret. Systemet fokuserer på kombinasjonen av materiellinvesteringer og virksomhetsutvikling for skape mest mulig operativ effekt.

Ved å kjøre prosjektet, som en del av Mime-programmet, sørges det for at tiltakene blir håndtert helhetlig og ses i sammenheng med utvikling i de andre krigførende domenene, og koordineres med andre prosjekter i programmet.

Kommunikasjonen skal også gå mot landstryker ikke bare mellom sjø- og luftstyrker.
Kommunikasjonen skal også gå mot landstryker ikke bare mellom sjø- og luftstyrker. Foto: Forsvaret

Investeringsbeslutningen vil kreve Stortingets tilslutning.