Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prøveprosjekt for raskere gjennomføring av straffesaker

Justis- og beredskapsdepartementet sender i dag ut på høring forslag til et prøveprosjekt med «hurtigspor» for kriminelle i Oslo.

– Målet er å sikre rask sammenheng mellom overtredelse og pådømmelse i saker hvor kriminelle i dag unndrar seg straffeforfølgning, sier justisminister Anders Anundsen (Frp).

Hurtigspor er aktuelt i saker med ukomplisert bevisbilde. Det er i dag også et problem med tilreisende kriminelle som begår straffbare handlinger i Norge, og som unngår straffeforfølgning fordi de forsvinner før domstolen får pådømt saken. 

– At dette også gjelder enkle saker med et klart og oversiktlig bevisbilde er ikke akseptabelt for Fremskrittspartiet- og Høyre-regjeringen. Jeg ønsker ikke at Norge skal være et fristed for noen form for kriminalitet, og bruk av et slikt hurtigspor kan være ett tiltak som kan bidra til å hindre det, sier statsråden. 

Ved bruk av hurtigspor vil kriminelle få dom i tingretten innen få dager, og mens de er pågrepet. Typiske saker vil være der den kriminelle er tatt på fersk gjerning, eller er i besittelse av ulovlige gjenstander som narkotika og våpen. Hurtigspor kan også være aktuelt der det foreligger andre forhold som gjør bevisbildet ukomplisert, som ved tilståelse eller brudd på innreiseforbud.

En dom fra tingretten etter få dager vil også gi et sterkere bevismessig grunnlag for fortsatt fengsling av kriminelle enn ved ordinær varetektsfengsling, som kun krever sannsynlighetsovervekt. Den tidlige prøvingen kan dermed også styrke den kriminelles rettssikkerhet. I disse sakene kan vi også få til et sammenhengende løp fra dom til soning og utsendelse fra landet for de som har et utvisningsvedtak mot seg. 

Hurtigspor vil også kunne være hensiktsmessig i saker med betinget fengsel eller bot selv om domfelte normalt må løslates før dommen er rettskraftig, fordi dommen kan gi grunnlag for utvisning fra landet. 

– Jeg legger i høringen til grunn at saker i «hurtigsporet» skal behandles i samsvar med våre menneskerettslige forpliktelser. Det bare er saker hvor dette kan ivaretas på en betryggende måte som vil anses egnede for hurtigspor. Gjennom høringen håper jeg på synspunkter slik at ordningen blir best mulig innenfor disse rammene, sier Anundsen.

Høring med forslag til prøveprosjekt i Oslo for raskere gjennomføring av straffesaker

Til toppen