Pust- og bevegelsessensor skal bidra til å forebygge dødsfall i fengsel

Det forekommer at innsatte i fengsel dør. For å forebygge selvmord og overdosedødsfall fremmes det forslag til en lovhjemmel for å installere elektronisk pust- og bevegelsessensor i fengselsceller. – Omsorg og menneskelig kontakt vil alltid være det viktigste for å forebygge selvmord, men slike sensorer kan utgjøre et positivt supplement, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Hvert år forekommer det at noen få av de som sitter i varetekt eller gjennomfører straff tar livet sitt. Risikoen er særlig knyttet til den første tiden etter en innsettelse. En elektronisk pust- og bevegelsessensor kan fange opp tegn på fare, og sørge for at det går en alarm til vaktrommet i fengselet. Sensoren skal installeres i rommet, og ikke være koblet til person. Det legges til rette for å bruke pust- og bevegelsessensor i det nye Agder fengsel.

Forslaget til lovhjemmel for å benytte pust- og bevegelsessensor i fengsel er del av en lovproposisjon om endringer i straffegjennomføringsloven som fremmes i statsråd i dag.

Prop. 143 L (2019–2020) Endringer i straffegjennomføringsloven mv. (omorganisering av kriminalomsorgen, bruk av pust- og bevegelsessensor i fengselsceller mv.)