Månedsrapport om økonomi

Den europeiske sentralbanken nedjusterer prognosene for vekst og inflasjon. 5. mars satte banken ned basisrenten til 1,5 prosent. Arbeidsledigheten fortsetter å stige i euroområdet. Dette er noen av punktene i månedsrapporten fra finansråd Kari Anita Syverud, der hun også går gjennom EUs seneste tiltak i forhold til finanskrisen.

Her er en oppsummering fra rapporten, som er vedlagt nederst på siden:

 • Staben i Den europeiske sentralbanken (ECB) la 5. februar frem nye prognoser som innebærer en kraftig nedjustering i anslagene for økonomisk vekst og inflasjon. Staben anslår nå en BNP-vekst i 2009 i intervallet -3,2pst. til -2,2 pst., mens inflasjonen forventes å ligge mellom 0,1 pst. og 0,7 pst. En gjenoppretting av veksten forventes i løpet av 2010 som følge av omfattende fiskale tiltak og tiltak rettet inn mot finansmarkedene. BNP-veksten i 2010 anslås til  -0,7 og 0,7 pst.
 • BNP falt med 1,5 pst. både i euroområdet og EU27 i fjerde kvartal 2008, sammenlignet med tredje kvartal. I tredje kvartal falt BNP med 0,2 pst. i euroområdet og 0,3 pst. i EU27.
 • AKU-ledigheten fortsetter å stige i euroområdet, fra 8,1 pst. i desember til 8,2 pst. i januar.
 • Årlig konsumprisvekst i euroområdet i februar var på 1,1 pst. ifølge tidligestimat fra Eurostat.
 • ECB satte på sitt rentemøte 5. mars ned den viktigste signalrenten med 50 basispoeng til 1,5 pst. Dermed har banken redusert styringsrenten med 275 basispoeng siden 8. oktober 2008.
 • Tendenser til proteksjonistiske elementer i statenes stimulansepakker medførte innkalling til et ekstraordinært toppmøte om finanskrisen i Brussel 1. mars. Stats- og regjeringssjefene gjentok her sin fulle støtte til prinsippene bak det indre marked. Samtidig avviste man et Ungarsk forslag om en finansiell støttepakke til Øst-Europa og lettelser i Maastricht-kriteriene for innføring av euro.
 • Kommisjonen la 25. februar frem retningslinjer for håndtering av forringede verdipapirer (impaired assets). Kommisjonen presenterer ulike metoder for hvordan dette kan gjøres, blant annet oppkjøp av verdipapirer (herunder også opprettelse av egne institusjoner eller såkalte bad banks) og garantiordninger. Det vil være opp til medlemslandene om og hvordan de ønsker å utforme en slik plan, men Kommisjonen legger vekt på at tiltak nå er nødvendig for å normalisere lånemarkedet.
 • Høynivågruppen ledet av Jacques de Larosiére la 25. februar frem sine anbefalinger om regulering og tilsyn med europeiske finansmarkeder. Gruppen foreslår opprettelsen av European System of Financial Supervision (ESFS), som blant annet innebærer en gradvis overgang til tre uavhengige tilsynsorganer som får myndighet til å kunne fatte beslutninger på tvers av ønsker fra nasjonale tilsyn. Det foreslås likevel at hovedansvaret for det løpende tilsynsarbeidet fortsatt skal ligge hos nasjonale tilsyn. ECB foreslås gitt en større rolle i overvåking av finansiell stabilitet. Gruppen foreslår også en grunnleggende reform av Basel2, blant annet med sikte på en økning i kapitalkravene til banker.
 • I forbindelse med sin årlige vurdering av medlemslandenes stabilitets- og konvergensprogrammer la Kommisjonen frem rapport om overdrevent underskudd for seks land basert på brudd på 3-prosentsgrensen i 2008; Irland, Hellas, Spania, Frankrike, Latvia og Malta. Med unntak av Irland og Hellas, som bør starte konsolideringen allerede i 2009, sier Kommisjonen at 2009 er året for stimulans, mens konsolidering generelt bør starte i 2010.

Les hele rapporten her.

Den europeiske sentralbanken nedjusterer prognosene for vekst og inflasjon. 5. mars satte banken ned basisrenten til 1,5 prosent. Arbeidsledigheten fortsetter å stige i euroområdet. Dette er noen av punktene i månedsrapporten fra finansråd Kari Anita Syverud, der hun også går gjennom EUs seneste tiltak i forhold til finanskrisen.

Her er en oppsummering fra rapporten, som er vedlagt nederst på siden:

 • Staben i Den europeiske sentralbanken (ECB) la 5. februar frem nye prognoser som innebærer en kraftig nedjustering i anslagene for økonomisk vekst og inflasjon. Staben anslår nå en BNP-vekst i 2009 i intervallet -3,2pst. til -2,2 pst., mens inflasjonen forventes å ligge mellom 0,1 pst. og 0,7 pst. En gjenoppretting av veksten forventes i løpet av 2010 som følge av omfattende fiskale tiltak og tiltak rettet inn mot finansmarkedene. BNP-veksten i 2010 anslås til  -0,7 og 0,7 pst.
 • BNP falt med 1,5 pst. både i euroområdet og EU27 i fjerde kvartal 2008, sammenlignet med tredje kvartal. I tredje kvartal falt BNP med 0,2 pst. i euroområdet og 0,3 pst. i EU27.
 • AKU-ledigheten fortsetter å stige i euroområdet, fra 8,1 pst. i desember til 8,2 pst. i januar.
 • Årlig konsumprisvekst i euroområdet i februar var på 1,1 pst. ifølge tidligestimat fra Eurostat.
 • ECB satte på sitt rentemøte 5. mars ned den viktigste signalrenten med 50 basispoeng til 1,5 pst. Dermed har banken redusert styringsrenten med 275 basispoeng siden 8. oktober 2008.
 • Tendenser til proteksjonistiske elementer i statenes stimulansepakker medførte innkalling til et ekstraordinært toppmøte om finanskrisen i Brussel 1. mars. Stats- og regjeringssjefene gjentok her sin fulle støtte til prinsippene bak det indre marked. Samtidig avviste man et Ungarsk forslag om en finansiell støttepakke til Øst-Europa og lettelser i Maastricht-kriteriene for innføring av euro.
 • Kommisjonen la 25. februar frem retningslinjer for håndtering av forringede verdipapirer (impaired assets). Kommisjonen presenterer ulike metoder for hvordan dette kan gjøres, blant annet oppkjøp av verdipapirer (herunder også opprettelse av egne institusjoner eller såkalte bad banks) og garantiordninger. Det vil være opp til medlemslandene om og hvordan de ønsker å utforme en slik plan, men Kommisjonen legger vekt på at tiltak nå er nødvendig for å normalisere lånemarkedet.
 • Høynivågruppen ledet av Jacques de Larosiére la 25. februar frem sine anbefalinger om regulering og tilsyn med europeiske finansmarkeder. Gruppen foreslår opprettelsen av European System of Financial Supervision (ESFS), som blant annet innebærer en gradvis overgang til tre uavhengige tilsynsorganer som får myndighet til å kunne fatte beslutninger på tvers av ønsker fra nasjonale tilsyn. Det foreslås likevel at hovedansvaret for det løpende tilsynsarbeidet fortsatt skal ligge hos nasjonale tilsyn. ECB foreslås gitt en større rolle i overvåking av finansiell stabilitet. Gruppen foreslår også en grunnleggende reform av Basel2, blant annet med sikte på en økning i kapitalkravene til banker.
 • I forbindelse med sin årlige vurdering av medlemslandenes stabilitets- og konvergensprogrammer la Kommisjonen frem rapport om overdrevent underskudd for seks land basert på brudd på 3-prosentsgrensen i 2008; Irland, Hellas, Spania, Frankrike, Latvia og Malta. Med unntak av Irland og Hellas, som bør starte konsolideringen allerede i 2009, sier Kommisjonen at 2009 er året for stimulans, mens konsolidering generelt bør starte i 2010.

Les hele rapporten her.

Til toppen