Rådsmøte for transport-, telekom- og energiministrene

<p>Det europeisk satelittsystemet Galileo, et konkurransedyktig jernbanenett for frakt og IT-sikkerhet er blant sakene for transport- og telekom-ministrene torsdag. Les mer i denne forhåndsrapporten fra EU-delegasjonens samferdselsråd Carsten Horn-Hanssen.</p>


Transport-, telekom- og energirådsmøtet (TTE) 11.-12. juni 2009
 
TTE-møtet vil bli avholdt i Luxembourg. Transport- og telekomsakene vil bli behandlet første dag, under ledelse av den tsjekkiske transportministeren Gustáv Slamečka og industri- og handelsministeren Vladimír Tošovský.
 
Det er begrenset med saker til behandling, og enda færre saker hvor Rådet vil fatte beslutninger. Sentrale saker på møtet vil være Galileo, TEN-T, et konkurransedyktig jernbanenett for frakt og IKT-security. Agendaen finnes her. Saker merket (*) kan følges direkte på: http://video.consilium.europa.eu/ .
 
Danmark vil kvelden før TTE-møtet arrangere uformelt nordisk transportministermøte i Luxembourg. Statssekretær Pollestad (SD) vil delta på dette møtet.
 
 
Transport
 
Luftfart

- Beslutning om å gi Kommisjonen (KOM) mandat til å starte luftfartsforhandlinger med Georgia
 
Det forventes at Rådet vil gi KOM et slikt mandat, og mandatet vil føye seg inn i rekken av tilsvarende mandater (og luftfartsforhandlinger) med tredjeland. 
 
Landtransport
 
- Forslag til forordning om busspassasjerers rettigheter (*)
Det tjekkiske formannskapet vil her gi en fremdriftsrapport i saken. Rapporten finnes her. 

Iht. rapporten fremgår det at det i sær er forordningens omfang som diskuteres. Dette temaet vil også bli diskutert på møtet. EP gjennomførte t.o. første lesning i saken våren 2009. 
 
- Forslag til forordning om et europeisk jernbanenett for konkurransedyktig frakt (*)
Det tsjekkiske formannskapet vil her søke en politisk enighet i saken.
 
Det er især tre temaer som diskuteres; 1) Hvorvidt det skal utarbeides en oversikt over jernbanekorridorene for frakt, 2) Hvilken kompetanse som styrene for korridorene skal ha og 3) hvorvidt man skal innta formuleringer om også prioritering av passasjertransport. EP gjennomførte t.o. første lesning i saken våren 2009. 

Horisontale og intermodale spørsmål

- Forslag til forordning om endring av forordning 1321/2004 om etablering av styringssystemer for forvaltning av De europeiske radiosatelittprogrammene
Det tsjekkiske formannskapet vil her gi en fremdriftsrapport i saken. Rapporten finnes her.
Iht. rapporten fremgår det at det i sær er securityspørsmål som står sentralt i rådsdiskusjonene nå.

- Forslag til direktiv om et rammeverk for utrulling av ITS innenfor veitransporten (*)
Det tjekkiske formannskapet vil her gi en fremdriftsrapport i saken. Rapporten finnes her.
 
Iht. rapporten fremgår det at det i sær er hvilken kompetanse som medlemsstatene skal overføre til KOM for komitologiprosedyre som diskuteres. Dette temaet vil også stå sentralt på møtet. EP gjennomførte t.o. første lesning i saken våren 2009. 
 
Samferdselsministeren deltok på uformelt ministermøte i Tsjekkia 29. april om ITS, der hun uttalte at Norge støttet det alternative forslaget om opprettelse av en High-Level ITS-gruppen, i steden for en ITS-komite. Dette utifra hensynet til å sikre en mer paneuropeisk dimensjon på ITS-arbeidet. Denne posisjonen synes få land å dele, og blant landene er det først og fremst hvor mye myndighet / hvilken myndighet som skal legges til KOM gjennom komitologiprosedyren.
 
- Grønnbok TEN-T
Det tsjekkiske formannskapet vil her søke å få vedtatt rådskonklusjoner i saken.

Norge har gitt innspill til prosessen to ganger, hhv. med nordisk - baltisk non-paper i november 2008 og med norsk innspill mai 2009.
 
 
TELEKOM
 
- Europeiske nettverks- og informasjonspolicy
 
Det tsjekkiske formannskapet vil lede en diskusjon / utveksling av syn på temaet. Saken må bl.a. sees i sammenheng med ministermøtet i Tallin ultimo april 2009, der konklusjoner om IKT-security ble vedtatt og nylig vedtatt direktiv om kritisk infrastruktur.
 
Rapport som vil danne utg. pkt. for diskusjonen finnes her. 

 

Det europeisk satelittsystemet Galileo, et konkurransedyktig jernbanenett for frakt og IT-sikkerhet er blant sakene for transport- og telekom-ministrene torsdag. Les mer i denne forhåndsrapporten fra EU-delegasjonens samferdselsråd Carsten Horn-Hanssen.


Transport-, telekom- og energirådsmøtet (TTE) 11.-12. juni 2009
 
TTE-møtet vil bli avholdt i Luxembourg. Transport- og telekomsakene vil bli behandlet første dag, under ledelse av den tsjekkiske transportministeren Gustáv Slamečka og industri- og handelsministeren Vladimír Tošovský.
 
Det er begrenset med saker til behandling, og enda færre saker hvor Rådet vil fatte beslutninger. Sentrale saker på møtet vil være Galileo, TEN-T, et konkurransedyktig jernbanenett for frakt og IKT-security. Agendaen finnes her. Saker merket (*) kan følges direkte på: http://video.consilium.europa.eu/ .
 
Danmark vil kvelden før TTE-møtet arrangere uformelt nordisk transportministermøte i Luxembourg. Statssekretær Pollestad (SD) vil delta på dette møtet.
 
 
Transport
 
Luftfart

- Beslutning om å gi Kommisjonen (KOM) mandat til å starte luftfartsforhandlinger med Georgia
 
Det forventes at Rådet vil gi KOM et slikt mandat, og mandatet vil føye seg inn i rekken av tilsvarende mandater (og luftfartsforhandlinger) med tredjeland. 
 
Landtransport
 
- Forslag til forordning om busspassasjerers rettigheter (*)
Det tjekkiske formannskapet vil her gi en fremdriftsrapport i saken. Rapporten finnes her. 

Iht. rapporten fremgår det at det i sær er forordningens omfang som diskuteres. Dette temaet vil også bli diskutert på møtet. EP gjennomførte t.o. første lesning i saken våren 2009. 
 
- Forslag til forordning om et europeisk jernbanenett for konkurransedyktig frakt (*)
Det tsjekkiske formannskapet vil her søke en politisk enighet i saken.
 
Det er især tre temaer som diskuteres; 1) Hvorvidt det skal utarbeides en oversikt over jernbanekorridorene for frakt, 2) Hvilken kompetanse som styrene for korridorene skal ha og 3) hvorvidt man skal innta formuleringer om også prioritering av passasjertransport. EP gjennomførte t.o. første lesning i saken våren 2009. 

Horisontale og intermodale spørsmål

- Forslag til forordning om endring av forordning 1321/2004 om etablering av styringssystemer for forvaltning av De europeiske radiosatelittprogrammene
Det tsjekkiske formannskapet vil her gi en fremdriftsrapport i saken. Rapporten finnes her.
Iht. rapporten fremgår det at det i sær er securityspørsmål som står sentralt i rådsdiskusjonene nå.

- Forslag til direktiv om et rammeverk for utrulling av ITS innenfor veitransporten (*)
Det tjekkiske formannskapet vil her gi en fremdriftsrapport i saken. Rapporten finnes her.
 
Iht. rapporten fremgår det at det i sær er hvilken kompetanse som medlemsstatene skal overføre til KOM for komitologiprosedyre som diskuteres. Dette temaet vil også stå sentralt på møtet. EP gjennomførte t.o. første lesning i saken våren 2009. 
 
Samferdselsministeren deltok på uformelt ministermøte i Tsjekkia 29. april om ITS, der hun uttalte at Norge støttet det alternative forslaget om opprettelse av en High-Level ITS-gruppen, i steden for en ITS-komite. Dette utifra hensynet til å sikre en mer paneuropeisk dimensjon på ITS-arbeidet. Denne posisjonen synes få land å dele, og blant landene er det først og fremst hvor mye myndighet / hvilken myndighet som skal legges til KOM gjennom komitologiprosedyren.
 
- Grønnbok TEN-T
Det tsjekkiske formannskapet vil her søke å få vedtatt rådskonklusjoner i saken.

Norge har gitt innspill til prosessen to ganger, hhv. med nordisk - baltisk non-paper i november 2008 og med norsk innspill mai 2009.
 
 
TELEKOM
 
- Europeiske nettverks- og informasjonspolicy
 
Det tsjekkiske formannskapet vil lede en diskusjon / utveksling av syn på temaet. Saken må bl.a. sees i sammenheng med ministermøtet i Tallin ultimo april 2009, der konklusjoner om IKT-security ble vedtatt og nylig vedtatt direktiv om kritisk infrastruktur.
 
Rapport som vil danne utg. pkt. for diskusjonen finnes her. 

 

Til toppen