Rapport fra Brussel etter tolvte forhandlingsrunde

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Rapport fra Brussel 29.02.16

Tolvte forhandlingsrunde om et Transatlantisk handels og investeringspartnerskap (TTIP) mellom EU og USA fant sted forrige uke i Brussel. Forhandlingslederne (Bercero, EU og Mullaney, US) holdt en godt samstemt pressekonferanse fredag ettermiddag, hvor begge hevdet at det ble gjort betydelig fremgang på en rekke områder, spesielt på det regulatoriske og for nye regler. Begge understreket at de tar sikte på en ambisiøs avtale, med et høyt beskyttelsesnivå og standarder, og fastholdt at forhandlingene kan fullføres i 2016.  Det kom ingen indikasjoner på at partene vil nedskalere ambisjonsnivået, spesielt på det regulatoriske området, noe flere observatører mener blir nødvendig om man vil lande en avtale i år. Forhandlingslederne understreket at målet er å ha konsolidere tekster klare på alle forhandlingsområder før sommeren (juli) og bekreftet at det vil bli holdt ytterligere to forhandlingsrunder denne våren.  

Inntrykket man sitter igjen med etter pressekonferansen er at forhandlingene faktisk har tiltatt i intensitet og tempo. Bercero viste til at det er nærmest daglig kontakt mellom forhandlerne på de ulike områdene, og at samtalene på det regulatoriske området, som er sentralt i disse forhandlingene, hadde vært «svært produktive». Dette ble også bekreftet av Mullaney. I dag, 29. februar, har partene i henhold til det som ble annonsert presentert sine respektive tilbud på markedsadgang for offentlige anskaffelser. Dette vil bli etterfulgt av 3 dager med forhandlinger på dette feltet. Også på opprinnelsesregler, som er et tidkrevende område, vil forhandlingene fortsette de neste ukene. Dette er nye toner som tyder på at partene har skiftet gir i prosessen.

Kommisjonens offisielle uttalelse etter forhandlingsrunden ligger her. Et opptak fra pressekonferansen kan sees via denne lenken.

Markedsadgang

Partenes tilbud for (alle) varer om full tollavvikling for 97% av alle toll-linjer ble presentert i høst. Forhandlingene fokuserer nå på lengden av nedtrappingsperiodene for de gjenværende 3% av varelinjene, dvs. hvor lange tid partene skal få for å avvikle toll for sensitive produkter. Den 23. februar ble Kommisjonens reviderte tilbud på varer lekket.  Dokumentet skal stamme fra 2015, og Bercero bekreftet under pressekonferansen at Kommisjonen vil forfølge saken. Som det fremgår har Kommisjonen holdt tilbake tilbud på en rekke sensitive og for amerikanerne viktige varer, som sukker, korn og storfekjøtt. Det er neppe tvil om at disse varelinjene vil bli brukt i sluttfasen av forhandlingene for det de er verdt for å oppnå bedre markedsadgang, men også for å få gjennomslag for bruk av geografiske Indikasjoner og muligens offentlige anskaffelser. Partene kom ikke nærmere inn på varetilbudene under presskonferansen, men bekreftet at GI ikke hadde vært gjenstand for forhandlinger denne runden.

Tjenester var også tema denne uken. Det ble bekreftet at gjensidig godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for arkitekter og revisorer ble drøftet, og e-handel og Telecom. Det ble bekreftet at begge sider opprettholder sine posisjoner hva angår finansielle- og maritime tjenester. Med andre ord, EU ønsker et eget kapittel for finansielle tjenester mens USA mener at de regulatoriske aspektene best håndteres utenfor TTIP og ønsker at markedsadgang er med i avtalen. På maritim transport ønsker EU en oppmyking i the Jones Act, noe amerikanerne så langt ikke har vært villige til å drøfte. Dette er temaer som kun vil kunne løses i en eventuell sluttfase av forhandlingene.

Mens partenes første tilbud for markedsadgang for varer og tjenester fant sted helt tilbake i 2014, vil partene nå presentere sine første tilbud på markedsadgang for Offentlige anskaffelser, et særdeles viktig tema for EU. Utvekslingen av tilbud finner sted i dag og i morgen (de første to dager denne uken), og deretter starter/fortsetter forhandlingene på dette området ut uken. Forhandlingene forventes å bli harde. Forventningen til det amerikanske åpningstilbudet tilbudet er lave, og det blir interessant å få indikasjoner på om tilbudet lever opp til forventningene. EU ønsker en substansiell åpning av det amerikanske markedet, også på statlig nivå, og Bercero tok seg tid under pressekonferansen til å minne sin amerikanske motpart om felles ambisjonsnivå i anbefalingene fra høynivågruppens rapport fra 2013:

“The HLWG recommends that the goal of negotiations should be to enhance business opportunities through substantially improved access to government procurement opportunities at all levels of government on the basis of national treatment”.

Regulatorisk samarbeid og sektorer

Uttalelsene og de positive signalene rund forhandlingene på det regulatoriske området er overraskende, ikke minst i lys av de senere ukers spekulasjoner om at ambisjonene vil måtte nedskaleres, og at partene skal ha gitt opp å forhandle et eget kapittel for ingeniør/maskin industrien (Dette fikk det tyske forbundet for maskinindustri (VDMA) til å reagere høylytt).  

Når det gjelder ramme og struktur for det fremtidige regulatorisk samarbeidet, la partene frem nye forslag denne uken på hvordan dette skal utformes. EU vil publisere sitt forslag på sin TTIP-webside. USA skal ha presentert to tekstforslag (ikke offentlige) som i henhold til pressemeldinger inneholder retningslinjer for god regulatorisk styring («good regulatory practice») og «tiltak» for å sikre dialog mellom partenes regulatoriske myndigheter. Forhandlingslederne var unisone om prinsippene som skal ligge til grunn for det regulatoriske samarbeidet, nemlig frivillighet; gjensidig interesse, åpenhet og respekt for partenes demokratiske prosesser. Samarbeid blir kun aktuelt hvis det fører til høyere standarder.

Bercero nevnte at det var gjort god fremgang for TBT og SPS, og at målet er å konsolidere tekstene til neste runde. På de ni utvalgte sektorområdene er det også god fremdrift, spesielt ble motorkjøretøysektoren nevnt; her er man kommet langt med hensyn til sikkerhetsregelverket mens partenes regelverk for utslipp IKKE er gjenstand for forhandlinger (bekreftet av Mullaney). Partene tar sikte på å ha tekstforslag klare på samtlige sektorområder til neste forhandlingsrunde i april. Ingen områder er så langt tatt ut, selv om ambisjonsnivået på hva man kan få til og hvordan åpenbart varierer fra sektor til sektor.  

Regelutvikling

Det ble gjentatt at utviklingen av (nye) handelsregler var strategisk viktig for både EU og USA. Det dreier seg om å definere reglene som skal gjelde for verdenshandelen i det 21 århundre, sa Bercero.

Et forslag til kapittel om bærekraftig utvikling ble presentert av Kommisjonen høsten 2015, og USA har nå fremlagt sitt forslag. Mullaney sa at forslaget legger opp til bindene regler både for miljø og arbeidsstandarder.

Det temaet det kanskje knyttet seg mest spenning til forut for forhandlingsrunden var Kommisjonens reviderte forslag til regelverk for investeringer og investeringsbeskyttelse, inkludert et nytt permanent domstolssystem for tvister. Forhandlerne bekreftet at forslaget hadde blitt drøftet, og at man allerede har identifisert en viss konvergens mellom USAs og deler av  EUs posisjoner; det gjelder blant annet beskyttelsesstandardene, inkludert sikring av retten til å regulere og åpenhet. Men det gjenstår mye arbeid. Mullaney bekreftet at USA deler flere av EUs vurderinger og bakenforliggende bekymringer, men at det er for tidlig å si noe mer om hva utfallet av forhandlingene vil bli. Det er antatt at USA stiller seg kritisk til flere aspekter ved Kommisjonens forslag til en permanent investeringsdomstol, men det fremkom ingen detaljer om dette under pressekonferansen.

Ut over dette ble regelverk for toll/handelsforenkling, konkurranse, statseide selskaper, små og mellomstore bedrifter og stat-stat tvisteløsning drøftet.