Rapport fra Brussel etter fjortende forhandlingsrunde

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

29.07.2016 Utdrag - Næringsrådens rapport fra Brussel

Forhandlingene beveger seg langsomt og fortsetter, inntil videre. USA vil justere forhandlingsposisjoner i lys av Brexit. 

  • Fjortende forhandlingsrunde om Et transatlantisk handels- og investeringspartnerskap (TTIP) mellom EU og USA fant sted i Brussel 11.-15. juli. Forhandlingene vil fortsette noen uker til på utvalgte områder.
  • Begge forhandlingslederne insisterte under påfølgende pressekonferanse på at målet fortsatt er å sluttføre forhandlingene i 2016. Partene presenterte en rekke nye tekstforslag til runden, blant annet på institusjonelle bestemmelser. Målet er å nå en konsolidert avtaletekst i løpet av sommeren.
  • Det legges ikke skjul på at det gjenstår mange tunge og vanskelige saker og at det ikke har vært bevegelse i forhandlingsposisjonene siden siste runde. De mest åpenbare utfordringene er knyttet til offentlige anskaffelser, tjenester, bærekraftig utvikling og geografiske indikasjoner for landbruksprodukter.
  • Følgende av at Storbritannia trer ut av EU ble drøftet og USA indikerer at deres forhandlingsposisjoner vil måtte justeres som følge av dette.
  • Kommisjonen vil lage en statusrapport til EUs handelsministre som i september skal ta stilling til forhandlingenes videre skjebne. 

Opptak av pressekonferansen etter forhandlingsrunden ligger her. EUs forhandlingsleder Garcia Berceros oppsummering av forhandlingsrunden er tilgjengelig her.

EUs forhandlingsleder Garcia Bercero sa under pressekonferansen den 15. juli at det nå foreligger tekstforslag for nesten alle kapitlene i en fremtidig avtale og indikerte at en endelig avtale vil ha opp mot 30 kapitler. Et «stort flertall" av disse kapitlene er nå konsoliderte – det vil si at partenes forslag er slått sammen til en felles tekst, uten at man er enig på alle punkter. USAs forhandlingsleder Mullaney uttalte at de vanskeligste spørsmålene er «de som løses sist", og gjentok at forhandlingene kan avsluttes i 2016 hvis begge sider viser "betydelig politisk vilje."

Nye tekstforslag og konsolidering

Kommisjonen la frem 10 nye tekstforslag, mens USA presenterte syv forslag forut og under runden. EUs nye tekstforslag, som ligger her, omfatter forslag til institusjonelle bestemmelser, energi og råvarer, klimaendringer, den digitale økonomien og reguleringssamarbeid på syv sektorområder. USA presenterte forslag på handel og forsvar, finansielle tjenester (markedsadgang), tekstiler, statseide foretak, god regulatorisk praksis samt juridiske og institusjonelle bestemmelser. EUs forslag til institusjonelt rammeverk forutser et klassisk bilateralt oppsett med en blandet komite (Joint Committee) hvor de to partene er representert. Det legges derfor (i utgangspunktet) ikke opp til en avtale med flere parter.

Forhandlingene fortsatte siste uke, blant annet på tjenester, og vil fortsette på ulike områder i løpet av de nærmeste ukene. Dette ble bekreftet av Garcia Bercero, som uttalte at et "kontinuerlig politisk engasjement» er nødvendig for å bringe prosessen videre. Det kom ingen indikasjoner på når forhandlingene vil «ta pause» slik at forhandlerne kan utarbeide respektive statusrapporter. I samtaler med kilder fremkom det at de regner med å arbeide til midten av august.

Veien videre

I henhold til Kommisjonen og rådets tidsplaner vil generaldirektør Demarty, DG Trade, møte Punke, Deputy USTR første uken i september. En uke senere møter handelskommissær Malmström USTR Froman for blant annet å drøfte spørsmål knyttet til markedsadgang for tjenester. EUs handelsministre vil motta en statusrapport fra Kommisjonen etter sommeren som vil drøftes på et uformelt handelsrådsmøte i Bratislava 22.-23. september. Det europeiske råd vil forventelig vurdere status i forhandlingene på sitt møte 20.-21. oktober. Hvorvidt det gis grønt lys fra handelsministrene til å fortsette forhandlingene ut året er et politisk spørsmål som blant annet vil avhenge av hvor langt forhandlingene er kommet. Det er naturligvis ikke berammet noen neste forhandlingsrunde.

TTIP og Brexit

Forhandlingslederne bekreftet at Storbritannia ble diskutert i løpet av runden. Mullaney sammenlignet Storbritannia med California for å forklare at Storbritannias exit fra EU vil ha betydning for balansen i en fremtidig avtale. Storbritannia står for 25% av amerikansk eksport til EU og 25% av USAs muligheter for offentlige anskaffelser i EU. Videre er Storbritannia USAs største marked globalt for tjenester. Mullaney sa at det var klart at dette vil påvirke balansen i en avtale, og at USA følgelig vil justere sine posisjoner. Bercero på sin side holdt fast ved at den strategiske og økonomiske begrunnelsen for TTIP fortsatt er like sterk, og viste til President Junckers uttalelse om dette.  USTR Froman uttalte i en annen sammenheng at begge sider nå må tenke gjennom "hva slags justeringer av partenes tilbud og forventninger som vil være nødvendig for å kunne fullføre forhandlingene."

 

Hvor står forhandlingene i forhold til trettende runde?

Kommisjonens oppsummering gir en generell oversikt over status på de ulike forhandlingsområdene. Det som synes klart er at det ikke var bevegelse under runden på noen av de viktige utestående områdene; ingen av partene synes faktisk å ha endret posisjon siden trettende runde.  Det forventes heller ikke at partene vil forbedre eller endre sine tilbud, eller forslag, de neste ukene. Arbeidet vil fokusere på tekniske aspekter og søke å konsolidere flest mulig tekstforslag slik at målet om å ha en konsolidert avtale nås i henhold til timeplanen.

Et sentralt område i forhandlingene er markedsadgang for tjenester. Her fortsetter forhandlingene sannsynligvis et godt stykke inn i august. Forhandlerne møttes uken etter den offisielle forhandlingsrunden grunnet kolliderende TISA-forhandlinger i Genève.  I følge kilder er det fortsatt betydelige problemer for partene å vurdere verdien av deres respektive tilbud.

Mens USA ønsker å binde dagens nivå på markedsadgang for tjenester, hevder EU at å opprettholde status quo ikke er tilstrekkelig. EU er spesielt misfornøyd med at USA ikke beveger seg på finansielle og maritime tjenester, mens USA skal være kritiske til EUs tilbud på markedsadgang og spesielt unntakene relatert til nye tjenester, som er listet i vedlegg II til EUs tilbud, tilgjengelig her.

I følge kilder er grunnen til at USA ikke kan eller vil bevege seg forholdet til TPP avtalen. Før denne er ratifisert i Kongressen, vil ikke USA kunne endre posisjoner av hensyn til den innenrikspolitiske situasjonen i USA og i forholdet til de andre avtalepartene i TPP.

Mullaney gjentok under pressekonferansen at USA mener at regulatoriske forhold som gjelder finansielle tjenester bør forhandles på internasjonalt nivå. Bercero svarte at EU til tross for amerikansk motstand ikke har gitt opp sin oppfordring om å inkludere regulatorisk samarbeid for finansielle tjenester i TTIP. "Vi fortsetter å være av den oppfatning at reguleringssamarbeid bør forankres i TTIP," sa han.

Videre er USA opptatt av dataoverføringer (lokaliseringskrav til servere, etc.) Under pressekonferansen påpekte Mullaney at nå som «Privacy Shield avtalen» er kommer på plass ønsker USA å ha en full drøftelse av elektronisk handel, datastrømmer og plassering av dataanlegg.  «Vår manglende evne til å diskutere disse problemstillingene, som er avgjørende for internetthandel, har vært uheldig," la han til.

Kommentar: Det er lite som tyder på at partene kommer videre i forhandlingene denne sommeren, til tross for iherdige forsøk på å nå målet om konsoliderte avtaletekster på alle områder, som utgjør «middle game». Men er det nok til å sette i gang sluttinnspurten? Posisjonene på viktige utestående områder som offentlige anskaffelser, tjenester og geografiske indikasjoner er fastlåst. Det er derfor høyst usikkert om det blir mulig for partene å sette i gang siste fase i forhandlingene, den såkalte «end-game», i høst. Dette vil EUs handelsministre måtte ta stilling til i slutten av september på sitt uformelle møte i Bratislava. Også USTR og Obama vil måtte vurdere dette. Det er ingen overdrivelse å si at det er svært vanskelig å finne noen som følger forhandlingene her i Brussel som fortsatt tror at en avtale kan foreligge før Obama går av. TTIPs fremtid avhenger nå av at den nye administrasjonen i Washington ønsker å videreføre forhandlingene. Videre av at motstanden mot avtalen i flere av EUs medlemsland avtar, eller overvinnes, spesielt Tyskland og Frankrike, hvor det er valg neste år. Et ytterlige forhold som skaper usikkerhet om TTIPs fremtid er BREXIT, og hvordan det vil påvirke forhandlingene. For USA vil Storbritannias uttreden av EU gjøre avtalen mindre interessant fra en økonomisk vinkel, og spørsmålet blir i hvilken grad (hvis overhode?) dette vil påvirke deres forhandlingsstrategi. Det vil tiden vise.

Men, i skrivende stund pågår forhandlingene fortsatt i Brussel, så det er for tidlig å avskrive det endelige utfallet av fjortende forhandlingsrunde. Og uansett resultat vil det bli vanskelig for EUs handelsministrene å ta stilling til om det foreligger tilstrekkelig balansert substans på bordet for at forhandlingene skal fortsette inn i sluttfasen, eller hvis ikke, innstilles. Disse spørsmålene vil vi sannsynligvis få svar på i løpet av de neste to månedene.