Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Makroøkonomiske ubalanser i EU

Rapport fra finansråd Lars-Erik Østby, EU-delegasjonen

Europakommisjonen la 14. februar fram sin første rapport om makroøkonomiske ubalanser i medlemslandene basert på det ”scoreboardet” som ble etablert i forbindelse med innføringen av ”six pack”-lovgivningen i desember i fjor. Finansråd Lars-Erik Østby rapporterer.

Rapporten, som Europakommisjonen kaller ”Alert Mechanism Report”, er en del av de retningslinjene som er nedfelt i Det europeiske semester for å overvåke landenes budsjetter og økonomiske utvikling. Disse gjennomgangene skal bidra til å avdekke ubalanser i tidlig fase, samt omfanget og alvorlighetsgraden for ubalanser og skjevheter i landene.  Hellas, Irland, Portugal og Romania er ikke en del av denne rapporten fordi disse landene er underlagt og gjennomgår egne prosesser overfor EU for å stabilisere sine økonomier prosesser. Men for 12 av de resterende EU-landene, inkludert Sverige, Danmark og Finland, pekes det på ulike former for ubalanser som det nå skal ses nærmere på. 

Følger opp reformprogrammene
I rapporten dreier det seg i stor grad om tap av markedsandeler, manglende eller svekket konkurranseevne, høy kredittilførsel, høy gjeld også i privat sektor ofte  knyttet til boliger, og anstrengte boligmarkeder. Europakommisjonen skal følge opp med dybde-analyser som skal vurdere grundigere hvor alvorlige disse ubalansene er. Landene forventes å forholde seg til de funn som kommer fram i rapporten når de skal legge fram sine nasjonale reformprogrammer for Europakommisjonen i løpet av april. 

Landspesifikk veiledning i mai
Når reformprogrammene er lagt fram, kommer Europakommisjonen i mai,  med landspesifikk veiledning  i mai. Det er verdt å merke seg at denne aller første rapporten bare baserer seg på tallmateriale fram til og med 2010, men dette vil bli ajourført i neste steg i analysene. Europakommisjonen ble ved framleggelsen kritisert av enkelte for at den ikke vurderer ”overskuddsland” (her i betydningen handelsbalanser) nærmere, ut fra tankegangen om at strukturelle trekk som bidrar varig til dette også er et balanseproblem for EU samlet. Europakommisjonen har antydet at også slike strukturelle trekk vil bli analysert i senere rapporter av dette slaget. 

Den første Alert Mechanism Report kan leses her.

Til toppen