Rapport om opplæringstilbud utenfor det formelle utdanningssystemet

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen fikk i dag overlevert rapporten fra utvalget om Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og kompetanser utenfor det formelle utdanningssystemet.

Foto: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet oppnevnte høsten 2013 Utvalg om Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og kompetanser utenfor det formelle utdanningssystemet. Utvalget fikk i mandat å utrede og komme med forslag til hvordan opplæringstilbud utenfor det formelle utdanningssystemet kan innplasseres i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket.

Utvalget er delt i sine vurderinger av behovet for å innplassere kvalifikasjoner fra ikke-formell opplæring i NKR og hvordan dette kan gjøres. Utvalget har derfor utarbeidet to ulike modeller som viser alternative tilnærmingsmåter.

-Kunnskapsdepartementet vil lese rapporten til utvalget med stor interesse. Særlig vil vi vurdere hvordan utvalgets anbefalinger kan brukes i det videre arbeidet med oppfølging av OECDs Skills Strategy rapport og i videreutviklingen av regjeringens satsing på kompetansepolitikken, sa Torbjørn Røe Isaksen etter overleveringen. 

Kvalifikasjonsrammeverksrapport.pdf

Til toppen