Rapport om sosiale konsekvenser av den økonomiske krisen

Høy arbeidsledighet, lavere inntekt for de som er i jobb samt endringer i migrasjonsmønstre og økt kriminalitet er blant hovedpunktene i en bred rapport om sosiale konsekvenser av den økonomiske krisen skrevet av Norges ambassader i fire EU-land.

Fire norske ambassader i Europa – Roma, Aten, Madrid og Lisboa – har sammen laget en omfattende rapport om sosiale konsekvenser av den økonomiske krisen sett fra disse landenes ståsted.

Under følger et sammendrag av hovedpunkter i rapporten. Hele rapporten kan leses her.

- Hellas, Portugal og Spania har et høyt arbeidsledighetsnivå, mens Italia ligger på EU-snittet. Særlig Hellas og Spania opplever den økonomiske og samfunnsmessige effekten av dette.

- Den økonomiske krisen, kombinert med finansielle innstramminger og reformtiltak, medfører lavere inntekt for mange samfunnsgrupper og økt fattigdom. Emigrasjon og familiesolidaritet er viktigste svar på problemene.

- Endrede mønstre i migrasjon, menneskehandel og narkotikamisbruk opptar myndigheter og frivillige organisasjoner.

- Landene opplever ulik grad av folkelig misnøye og demonstrasjoner. Et gjennomgående trekk er at den yngre generasjonen protesterer mot det politiske systemet og urettferdig fordeling av samfunnsgodene.

Til toppen