DG MARE lanserer høring om fiskemulighetene i 2010

Europakommisjonen ved DG MARE sendte 12. mai 2009 ut en melding (communication) om fiskemulighetene i 2010. Dette er et høringsdokument som Kommisjonen har sendt ut hver vår de siste årene. Innspillene vil bli tatt med i vurderingen for kvotefastsettelsen for 2010, rapporterer fiskeriråd Paul Oma.

På lenken her finner en pressemeldingen, og på lenken her finner en selve høringsdokumentet.

Hovedpunktene i dokumentet er:

• generelt en alvorlig bestandsituasjon i EU-farvann,
• generelt dårlig lønnsomhet i EUs fiskerier som følge av bestandssituasjon, drivstoffkrise og finanskrise,
• kvoter skal fastsettes etter vedtatte prinsipper,
• lisboatraktatens innvirkning på beslutningsprosessen i fiskeripolitikken,
• langsiktige forvaltningsplaner skal følges og nye skal utvikles,
• klare kvotebeslutngsregler også for bestander uten langsiktige forvaltningsplaner,
• nye og virkningsfulle tiltak for å redusere utkast av fisk.
 
Ressursgrunnlaget - tilstandsrapport
DG MARE viser til at størrelsen på de fleste bunnfiskbestandene er under bærekraftige nivåer, mens flere pelagiske bestander er beskattet bærekraftig. Et hovedproblem er at på grunn av manglende og unøyaktige fangstrapporter er tilstanden til 59 % av bestandene ukjent. Av de bestandene en kjenner tilstanden til, står 69 % i fare for å bli nedfisket. Kun 31 % er fisket bærekraftig.
 
For 86 % av bestandene er overfiskingen så alvorlig av en ville ha kunnet fanget mer ved å fiske mindre. Til sammenligning rapporterer FAO at globalt er 28 % av bestandene overfisket. Dette illustrerer helt klart at situasjonen i EU-farvann er dramatisk. For 18 % av bestandene anbefaler forskerne at det ikke fiskes på i det hele tatt, 0-kvote. Anneks I til dokumentet gir en oppsummering av bestandssituasjonen i EU-farvann.
 
EUs fiskeindustri - tilstandsrapport
Det finnes eksempler på lønnsomme fiskerier i EU, men de aller fleste drives med tap eller med svært lav fortjeneste. For 2008-2009 estimerer en følgende:
• Reduserte fiskemuligheter for nøkkelbestander reduserer inntjeningen for store deler av EU-flåten.
• Drivstoffkrisen i 2008 økte driftsutgiftene dramatisk, og bidro til å sette spørsmålstegn ved strukturen til EU-flåten.
• Finanskrisen i 2009 har hatt betydning for kredittmulighetene og dermed også etterspørselen etter sjømat. Dette har redusert prisene, som igjen svekker lønnsomheten i fangstleddet.

Prinsipper for fiskemuligheter i 2010
• Kvoter skal fastsettes i henhold til langsiktige forvaltningsplaner
• Kvoter skal fastsettes i overensstemmelse med internasjonale avtaler
• Kvoter skal fastsettes i overensstemmelse med målsettingen i CFP

Lisboatraktatens innvirkning
Kommisjonen forebereder seg på at traktaten kan tre i kraft fra 2010. Det vil ha betydning for fiskeripolitikken, i og med at det blir medbestemmelsesprosedyre også på dette politikkområdet. Det finnes imidlertid et unntak fra medbestemmelsesprosedyren, og det er i artikkel 43 (3) i traktaten hvor Rådet vil ha all myndighet når det gjelder fastsettelse av de årlige fiskemulighetene og fordeling av disse. Kommisjonen er nødt til å gjennomgå sine forordningsforslag nøye, og trekke ut de rene kvotebeslutningsforslagene i egne forordningsforslag. Alle tekniske og kontrollmessige bestemmelser for fiskeriene vil bli gjenstand for medbestemmelsesprosedyre mellom EP og Rådet. Kommisjonen har som målsetting å gjøre dette allerede i forslagene for 2010. Kontrollforodningen og den tekniske forordningen som er under behandling nå vil derfor bli spesielt viktig, siden disse vil ha karakter av å være permanente forordninger.
 
Langsiktige forvaltningsplaner (LTMP)
Kommisjonen slår fast at LTMP skal benyttes for kvotefastsettelse i de tilfeller hvor man har utviklet slike. EU har LTMP for 41 % av de pelagiske bestandene (utgjør 41 % av fangsten) og for 29 % av bunnfiskbestandene (utgjør 44 % av fangsten). Kommisjonen vil arbeide for å innføre flere LTMP, og arbeid pågår for øyeblikket med nordlig lysing (fellesbestand med Norge), vestlig hestmakrell (fellesbestand med Norge), ansjos i Biscaya og laks i Østersjøen.
 
Kvotefastsettelse for bestander uten LTMP
Kvotefastsettelse for bestander uten LTMP skal skje på basis av råd fra ICES og STECF. Anneks II til dokumentet kategoriserer bestandene i 9 kategorier. Hver kategori har en beslutningsregel for TAC. Årlige variasjoner i kvotene kan være opp til 25 % for noen bestander, mens for andre er maksimal endring i kvotenivået 15 %. I annekset er beslutningsreglene de samme som i fjorårets dokument, men i løpet av året vil kategoriene 6, 7, 8, 9 og 11 bli vurdert på nytt. Dette gjelder bestander hvor en ikke kjenner bestandssituasjonen. Anneks III til dokumentet inneholder en forespørsel til ICES for råd for kvotefastettelse i slike situasjoner.
 
Utkast

Målet for Kommisjonen er å eliminere den uheldige praksisen med utkast. Det vises til viktige tiltak som er i ferd med å bli innført i 2009, blant annet forbud mot high grading i Nordsjøen og Skagerrak.

For 2010 ser Kommisjonen for seg ytterligere tiltak som vil bidra til redusert utkast:
• Redusert fiskeinnsats i henhold til flerårige avtaler
• Et generelt forbud mot high grading i EU
• Pilotstudier: overlevelsesforsøk av fisk som kastes på havet, utvikling av selektive redskaper, økonomiske konsekvenser av et utkastforbud og mulig bruk av uønsket bifangst.
• Lisensiering av fartøy: Medlemslandene oppfordres til å kun gi fiskelisens til de fartøyene som har kvotegrunnlag for å delta i ulike fiskerier.
Videre setter Kommisjonen opp noen retningslinjer for pilotstudiene vedrørende utkast, blant annet at all fangst skal trekkes av tildelte kvoter.
 
Timeplan for forslagene
To separate forordningsforslag for henholdsvis Svartehavet og Østersjøen skal legges fram i september og behandles på rådsmøtet i oktober 2009. Forordningsforslaget for bestander i andre områder blir lagt frem i oktober og vil bli behandlet på rådsmøtet i desember 2009.
 
Konsultasjoner med berørte parter
Kommisjonen inviterer berørte parter til å komme med innspill og reaksjoner på dette dokumentet. Spesiell tett dialog vil en ha med de ulike RAC'ene (frittstående rådgivende regionale organer for næring og ngo'er) og ACFA (Kommisjonens rådgivende organ for næring og ngo'er). Kommisjonen ber om at innspill og reaksjoner på dokumentet er Kommisjonen i hende innen 31. juli 2009. Medlemslandene skal diskutere dokumentet på rådsmøtet 22. - 23. juni 2009.

 

Til toppen