Konkurranseevnerådets møte 29. mai 2009

Konkurranseevnerådet møttes 28. (industrisaker) og 29. mai (forskningssaker). Siste dag ble det også avholdt møte i "Space Council" mellom EU og European Space Agency (ESA). Under oppsummeres resultatet av møtets forskningsdel, samt en kort status for jordobservasjonsprogrammet GMES, som ble behandlet av "Space Council" og industridelen av konkurranseevnerådet.

 

Rådets pressemelding fra møtene er lagt ut her

ERIC-FORORDNINGEN
Forskningsministrene vedtok forordningen om et juridisk instrument for europeiske forskningsinfrastruktur-konsortier (ERIC). Teksten ble vedtatt slik den forelå etter COREPERs møte 13. mai med unntak av reservasjonene, som ikke ble tatt følge (*). Spania og Portugal gjorde et siste forsøk på å få aksept for at forordningen også kan benyttes som hjemmelsgrunnlag for internasjonale organisasjoner som består av bare to land, men dette ble ikke tatt til følge. Et ERIC-konsortium skal ha minimum tre deltakende land.

Det presiseres i forordningen at denne i seg selv ikke innvilger fritak for merverdiavgift for de enkelte konsortiene. Derimot vil en søknad om bruk av forordningen som hjemmelsgrunnlag for konsortiet de facto innebære at det aktuelle vertslandet har innvilger slikt fritak i henhold til EUs momsdirektiv, som åpner opp for at landene kan innvilge momsfritak til internasjonale organisasjoner.

EØS-relevansen av forordningen vil nå bli diskutert i EØS-spesialutvalget for forskning og i EFTAs arbeidsgruppe for forskning og teknologi.

(*) http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/09/st09/st09954.en09.pdf

RÅDSKONKLUSJONER

Rådet vedtok tre konklusjoner (uten diskusjon):
Evalueringer og konsekvensanalyser av rammeprogrammene
Forskningsinsfrastruktur og det europeiske forskningsområdets regionale dimensjon
Implementering av det europeiske forskningsområdets visjon 2020

INFORMASJONSSAKER

Kommisjonen informerte om status for følgende saker:
Bedre forskerkarrierer og -mobilitet: et europeisk partnerskap for forskning (statusrapport)
Meddelelsen "Moving the ICT frontiers - a strategy for research
on future and emerging technologies in Europe"  (KOM(2009) 184 av 20. april)
Meddelelsen "A Strategy for ICT R&D and Innovation in Europe: Raising the Game" (KOM(2009) 116 av 13. mars)
Mulig assosiering av Russland til 7. rammeprogram
Det europeiske instituttet for innovasjon og teknologi (EIT) (statusrapport)
Det internasjonale fusjonslaboratoriet ITER (statusrapport)
Forskningskonferansen "Research Connection 2009" (7.-8. mai 2009) (oppsummering)
Forskningskonferansen om bærekraftighet og utfordringer for europeisk forskning (26.-28. mai) (oppsummering)
Det innkommende svenske EU-formannskapets prioriteringer på konkurranseevneområdet

Sistnevnte punkt, som ble tatt utenfor møteagendaen, inneholdt kun en meget kort, overordnet orientering fra svensk side. På forskningsområdet ble det nevnt at styringsformer ("governance) for det europeiske forskningsområdet (ERA) og kunnskapstriangelet vil ha høy prioritet.
 
Angående forhandlingene med Russland om deltakelse i 7. rammeprogram, ble opplyst at det gjenstår å se på noen flere detaljer. Forskningsavtalen vil dessuten inngå i den generelle EU-Russland-avtalen som for tiden forhandles. Den generelle avtalen forventes ikke å bli vedtatt med det første og den vil også kreve ratifisering i de enkelte EU-medlemsland. Kilder i Rådssekretariatet opplyser imidlertid at forskningsavtalen muligens ikke trenger å vente på sluttføringen av ratifiseringene og hele avtalen, ettersom det for forskningsdelen kun er snakk om fellesskapsanliggender (assosieringen til 7RP).
 
GMES

Kommisjonen la 20. mai fram forslag til et EU-program for "initial operations" for jordobservasjonsprogrammet GMES (KOM(2009) 223)) med et budsjett på 115.5 millioner euro for perioden 2011-2013. Det antydes i forslagets budsjettdel at ytterligere midler kan komme gjennom EFTA/EØS-deltakelse i programmet. Det nye programmet en videreføring og formalisering av pågående GMES-bevilgninger gjennom såkalte "preparatory actions" på de siste års EU-budsjettene. I en resolusjon (se pressemeldingen fra rådsmøtet) understreker Rådet behovet for samarbeid og synergi mellom de ulike GMES-finansieringskildene, dvs. bidragene fra 7. rammeprogram, det foreslåtte nye programmet, ESAs GMES-program og aktiviteter som gjennomføres på nasjonalt nivå.

Til toppen