Gjennomgang av tildeling til nedrustningsprosjekt

Utenriksministeren ba 12. oktober Utenriksdepartementets sentrale kontrollenhet foreta en full gjennomgang av avtalen fra 2011 med International Law and Policy Institute (Ilpi) om tilskudd til prosjektet Nuclear weapons project.

Konklusjonene i rapporten er kontrolldirektørens egne konklusjoner basert på den gjennomgangen Sentral kontrollenhet har foretatt.

I gjennomgangen er det ikke gjort funn som gir grunnlag for å tro at det er begått straffbare handlinger. Det er heller ikke fremkommet informasjon som tyder på forskjellsbehandling eller inhabilitet i saksbehandlings- og beslutningsprosessen. Rapporten påpeker imidlertid flere tilfeller av avvik fra gjeldende internt regelverk og interne rutiner på det aktuelle tidspunktet, samt mangelfull dokumentasjon på hvilke vurderinger som ble gjort i tilknytning til tildelingen.

I lys av det som er fremkommet i rapporten vil det foretas en bredere gjennomgang av departementets samarbeid med Ilpi fra oppstart i 2009 frem til i dag. I tillegg er det sat i gang et arbeid med stikkprøvegjennomgang av tilskudd til andre kommersielle aktører.

Rapporten er oversendt Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité etter anmodning fra komiteen.

Til toppen