Månedsrapport om økonomiske saker

Kraftig økonomisk nedgang, resesjon i euroområdet og negativ BNP-vekst for EU. Finansråd Kari Anita Syverud oppsummerer økonomiske saker i EU fra november til og med fremleggelsen av Kommisjonens interimsprognoser mandag 19. januar.


Les hele rapporten her (Word-format)

Sammendrag:

 • Europa opplever en kraftig økonomisk nedgang. Euroområdet er i teknisk resesjon. BNP falt i 3.kvartal, etter et like stort fall i 2. kvartal (0,2 pst.). For EU samlet falt BNP med 0,2 pst. i 3. kvartal etter nullvekst i 2. kvartal. Det var særlig Tyskland og Italia som trakk ned, mens Frankrike registrerte en svak positiv vekst.
 • Kommisjonen la 19. januar frem sine interimsprognoser. BNP-veksten i euroområdet er anslått til -1,9 pst. i 2009. Veksten i EU samlet er anslått til -1,8 pst. Bunnpunktet forventes å inntreffe midtveis i 2009 etter hvert som iverksatte makroøkonomiske tiltak begynner å virke, og veksten anslås å være moderat positiv i 2010 på 0,5 pst. i både euroområdet og EU som helhet.
 • Både redningspakker for bankene og stimulansepakker har satt statsstøtte- og konkurranseregelverk under press. Tiltakene, sammen med fall i inntekter som følge av den forverrede økonomiske situasjonen, medfører også signifikant forverring av budsjettsituasjonen i EU-landene og Kommisjonen anslår at offentlige budsjettunderskudd i EU vil mer enn dobles i 2009 og øke ytterligere i 2010.
 • Store betalingsforpliktelser har også ført til økt rentedifferanse på statsobligasjoner utstedt i ulike euroland. Standard&Poor’s har varslet at de vurderer å nedgradere kredittverdigheten til Hellas og Spania og varslet at de vurderer å gjøre det samme for Irland og Portugal dersom de økonomiske forholdene forverrer seg.
 • Arbeidsledigheten i euroområdet har hittil vært relativt stabil, men økte til 7,8 pst. i november 2008 sammenlignet med 7,7 pst. i oktober. Den kraftige økonomiske nedturen får betydelig utslag i tiden fremover og Kommisjonen forventer at ledigheten stiger til 10,25 pst. i euroområdet i 2010.
 • Inflasjonen i euroområdet falt til 1,6 pst. i desember fra 2,1 pst. i november. Kommisjonen anslår at inflasjonsraten når bunnpunktet på en årlig rate på 0,5 pst. i tredje kvartal 2009.
 • ECB satte 15. januar ned den viktigste styringsrenten med 50 basispoeng til 2 pst. Banken har dermed satt ned styringsrenten med totalt 225 basispoeng siden tidlig oktober.
 • EUs stats- og regjeringssjefer sluttet seg på toppmøtet 12. desember til hovedtrekkene i Europakommisjonens forslag til koordinert stimulanse til Europeisk økonomi. Forslaget innebærer en intensjon om å tilføre økonomien en fiskal stimulanse på totalt 200 mrd. euro, tilsvarende 1,5 pst. EUs BNP. Av dette skal 170 mrd. euro komme over nasjonale budsjetter og 30 mrd. euro fra fellesskapets midler. Eventuell oppfølging på nasjonale budsjetter er medlemsstatenes ansvar, men en rekke medlemsland har allerede vedtatt ekstraordinære bevilgninger for å stimulere økonomien. Kommisjonen anslår at hittil annonserte tiltak utgjør 130 mrd. euro i 2009 og 60 mrd. euro i 2010. Tiltakene anslås å gi en vekstimpuls på om lag 0,75 prosentpoeng i 2009.
 • Frankrike overlot 1. januar formannskapet til Tsjekkia. Det tsjekkiske formannskapet har valgt mottoet ”Europa uten barrierer” og sammenfatter sine prioriteringer i de tre E-er; Economy, Energy og External relations.
 • Euroen har 10-årsjubileum og Slovakia ble 1. januar 2009 det 16. landet i euroområdet. Kommisjonen oppsummerer i en melding at overgangen så langt har gått som planlagt.

Kraftig økonomisk nedgang, resesjon i euroområdet og negativ BNP-vekst for EU. Finansråd Kari Anita Syverud oppsummerer økonomiske saker i EU fra november til og med fremleggelsen av Kommisjonens interimsprognoser mandag 19. januar.


Les hele rapporten her (Word-format)

Sammendrag:

 • Europa opplever en kraftig økonomisk nedgang. Euroområdet er i teknisk resesjon. BNP falt i 3.kvartal, etter et like stort fall i 2. kvartal (0,2 pst.). For EU samlet falt BNP med 0,2 pst. i 3. kvartal etter nullvekst i 2. kvartal. Det var særlig Tyskland og Italia som trakk ned, mens Frankrike registrerte en svak positiv vekst.
 • Kommisjonen la 19. januar frem sine interimsprognoser. BNP-veksten i euroområdet er anslått til -1,9 pst. i 2009. Veksten i EU samlet er anslått til -1,8 pst. Bunnpunktet forventes å inntreffe midtveis i 2009 etter hvert som iverksatte makroøkonomiske tiltak begynner å virke, og veksten anslås å være moderat positiv i 2010 på 0,5 pst. i både euroområdet og EU som helhet.
 • Både redningspakker for bankene og stimulansepakker har satt statsstøtte- og konkurranseregelverk under press. Tiltakene, sammen med fall i inntekter som følge av den forverrede økonomiske situasjonen, medfører også signifikant forverring av budsjettsituasjonen i EU-landene og Kommisjonen anslår at offentlige budsjettunderskudd i EU vil mer enn dobles i 2009 og øke ytterligere i 2010.
 • Store betalingsforpliktelser har også ført til økt rentedifferanse på statsobligasjoner utstedt i ulike euroland. Standard&Poor’s har varslet at de vurderer å nedgradere kredittverdigheten til Hellas og Spania og varslet at de vurderer å gjøre det samme for Irland og Portugal dersom de økonomiske forholdene forverrer seg.
 • Arbeidsledigheten i euroområdet har hittil vært relativt stabil, men økte til 7,8 pst. i november 2008 sammenlignet med 7,7 pst. i oktober. Den kraftige økonomiske nedturen får betydelig utslag i tiden fremover og Kommisjonen forventer at ledigheten stiger til 10,25 pst. i euroområdet i 2010.
 • Inflasjonen i euroområdet falt til 1,6 pst. i desember fra 2,1 pst. i november. Kommisjonen anslår at inflasjonsraten når bunnpunktet på en årlig rate på 0,5 pst. i tredje kvartal 2009.
 • ECB satte 15. januar ned den viktigste styringsrenten med 50 basispoeng til 2 pst. Banken har dermed satt ned styringsrenten med totalt 225 basispoeng siden tidlig oktober.
 • EUs stats- og regjeringssjefer sluttet seg på toppmøtet 12. desember til hovedtrekkene i Europakommisjonens forslag til koordinert stimulanse til Europeisk økonomi. Forslaget innebærer en intensjon om å tilføre økonomien en fiskal stimulanse på totalt 200 mrd. euro, tilsvarende 1,5 pst. EUs BNP. Av dette skal 170 mrd. euro komme over nasjonale budsjetter og 30 mrd. euro fra fellesskapets midler. Eventuell oppfølging på nasjonale budsjetter er medlemsstatenes ansvar, men en rekke medlemsland har allerede vedtatt ekstraordinære bevilgninger for å stimulere økonomien. Kommisjonen anslår at hittil annonserte tiltak utgjør 130 mrd. euro i 2009 og 60 mrd. euro i 2010. Tiltakene anslås å gi en vekstimpuls på om lag 0,75 prosentpoeng i 2009.
 • Frankrike overlot 1. januar formannskapet til Tsjekkia. Det tsjekkiske formannskapet har valgt mottoet ”Europa uten barrierer” og sammenfatter sine prioriteringer i de tre E-er; Economy, Energy og External relations.
 • Euroen har 10-årsjubileum og Slovakia ble 1. januar 2009 det 16. landet i euroområdet. Kommisjonen oppsummerer i en melding at overgangen så langt har gått som planlagt.
Til toppen