EUs matmarked - konkurranse og priser

Under rådsmøtet 19. januar i år, hadde ministrene en debatt om behovet for nærmere overvåkning av priser og aktører i verdikjeden for matvarer. Kommisjonen la også fram et såkalt veikart (roadmap) for forbedringer i verdikjedens funksjonsevne. I denne rapporten gjengir EU-delegasjonens landbruksråd innholdet i Rådets behandling og i dokumentasjonen slik det foreligger.

Last ned rapporten her: EUs matmarked - konkurranse og priser

Under debatten skal det ha vært enighet om behovet for nærmere overvåkning av priser og flere ministere problematiserte dagligvarekjedenes "uforholdsmessige makt". Frankrikes minister Michel Barnier understreket viktigheten av sterke produsent- og samvirkeorganisasjoner i møte med kjedemakten. Hans nederlandske kollega Gerda Verburg understreket viktigheten av å være konkurransedyktig, mens kommisjonær Mariann Fischer Boel mente at større prisgjennomsiktighet og innsyn var viktig. Hun minnet imidlertid om at det er medlemslandene selv som må ta tiltak mot eventuell konkurransestridig atferd (anti competitive practices). I dokumentene som foreligger nevnes en lang rekke typer maktforhold som påvirker  prisdannelse i verdikjedens og dens funksjon for øvrig.

Kommisjonens ”veikart for forbedringer i verdikjedens funksjonsevne” har som hensikt å bidra til at integrasjon og konsolidering i markeder knyttet til verdikjeden for mat faller sammen med rimelig inntjening for jordbrukere, priser som gjør matindustrien konkurransedyktig, samtidig med at det blir større utvalg, bedre kjøpekraft og høyere matvarekvalitet for Europas forbrukere. Unødige offentlige reguleringer som begrenser effektivitet og konkurranse bør forenkles eller fjernes. Kommisjonen ønsker oppslutning om veikartet og vil basere seg på en konsultasjonsprosess i løpet av 2009. Kommisjonen forplikter seg til å vurdere ytterligere konkrete tiltak og inviterer Rådet til å behandle saken på nytt i desember 2009. Veikartet inneholder fem hovedelementer:

* Konkurranseevnen i verdikjeden for mat skal bedres slik at evnen til å motstå prissjokk i fremtiden styrkes. En egen Høynivågruppe for matindustriens konkurranseevne skal avgi sine rekommandasjoner i begynnelsen av 2009.

* Sikre en kraftfull gjennomføring av EUs regler for beskyttelse av forbrukerinteresser og konkurranse.

* Potensielt restriktiv lovgivning skal gjennomgåes, bl.a. regelverk som kan føre til hindringer for nyetablering, hindring for priskonkurranse, vridninger av relasjoner mellom leverandører og kjeder, eksempelvis: sen betaling, ubegrunnede gebyrer som kreves av kjeder og villedende tilbud. Dessuten loves gjennomgang av åpningstidsbestemmelser.
 
* For å gi forbrukere, myndigheter og markedsaktører bedre prisinformasjon skal det etableres en permanent europeisk pris- og verdikjedeovervåkning.

* Kommisjonen vil sammen med tilsynsmyndigheter får råvaremarkeder undersøke hvordan prisfluktuasjoner, som følge av spekulasjon i matråvaremarkeder, kan dempes.

I sin oppsummering peker Kommisjonen på at den generelle økonomiske usikkerheten og de nylig opplevde prisfluktuasjonene krever at verdikjeden for mat effektiviseres og blir mer konkurransedyktig. Bedre regulering og sikring av konkurranse og forbrukerinteresser vil bidra til å begrense prisstigning, noe som er særlig viktig for Europas lavinntektsfamilier. Men det vil også bedre rammebetingelsene for jordbrukere og sikre tilførsel av kvalitetsprodukter i god utvalg og samtidig bidra til å gjenopprette maktbalansen i verdikjeden.
I lys av Konkurransetilsynets overvåkning av aktører i det norske dagligvaremarkedet og den pågående kampen om markedsmakt er mye av det arbeidet som gjøres i EU relevant for norske myndigheter, direkte eller indirekte.

Under rådsmøtet 19. januar i år, hadde ministrene en debatt om behovet for nærmere overvåkning av priser og aktører i verdikjeden for matvarer. Kommisjonen la også fram et såkalt veikart (roadmap) for forbedringer i verdikjedens funksjonsevne. I denne rapporten gjengir EU-delegasjonens landbruksråd innholdet i Rådets behandling og i dokumentasjonen slik det foreligger.

Last ned rapporten her: EUs matmarked - konkurranse og priser

Under debatten skal det ha vært enighet om behovet for nærmere overvåkning av priser og flere ministere problematiserte dagligvarekjedenes "uforholdsmessige makt". Frankrikes minister Michel Barnier understreket viktigheten av sterke produsent- og samvirkeorganisasjoner i møte med kjedemakten. Hans nederlandske kollega Gerda Verburg understreket viktigheten av å være konkurransedyktig, mens kommisjonær Mariann Fischer Boel mente at større prisgjennomsiktighet og innsyn var viktig. Hun minnet imidlertid om at det er medlemslandene selv som må ta tiltak mot eventuell konkurransestridig atferd (anti competitive practices). I dokumentene som foreligger nevnes en lang rekke typer maktforhold som påvirker  prisdannelse i verdikjedens og dens funksjon for øvrig.

Kommisjonens ”veikart for forbedringer i verdikjedens funksjonsevne” har som hensikt å bidra til at integrasjon og konsolidering i markeder knyttet til verdikjeden for mat faller sammen med rimelig inntjening for jordbrukere, priser som gjør matindustrien konkurransedyktig, samtidig med at det blir større utvalg, bedre kjøpekraft og høyere matvarekvalitet for Europas forbrukere. Unødige offentlige reguleringer som begrenser effektivitet og konkurranse bør forenkles eller fjernes. Kommisjonen ønsker oppslutning om veikartet og vil basere seg på en konsultasjonsprosess i løpet av 2009. Kommisjonen forplikter seg til å vurdere ytterligere konkrete tiltak og inviterer Rådet til å behandle saken på nytt i desember 2009. Veikartet inneholder fem hovedelementer:

* Konkurranseevnen i verdikjeden for mat skal bedres slik at evnen til å motstå prissjokk i fremtiden styrkes. En egen Høynivågruppe for matindustriens konkurranseevne skal avgi sine rekommandasjoner i begynnelsen av 2009.

* Sikre en kraftfull gjennomføring av EUs regler for beskyttelse av forbrukerinteresser og konkurranse.

* Potensielt restriktiv lovgivning skal gjennomgåes, bl.a. regelverk som kan føre til hindringer for nyetablering, hindring for priskonkurranse, vridninger av relasjoner mellom leverandører og kjeder, eksempelvis: sen betaling, ubegrunnede gebyrer som kreves av kjeder og villedende tilbud. Dessuten loves gjennomgang av åpningstidsbestemmelser.
 
* For å gi forbrukere, myndigheter og markedsaktører bedre prisinformasjon skal det etableres en permanent europeisk pris- og verdikjedeovervåkning.

* Kommisjonen vil sammen med tilsynsmyndigheter får råvaremarkeder undersøke hvordan prisfluktuasjoner, som følge av spekulasjon i matråvaremarkeder, kan dempes.

I sin oppsummering peker Kommisjonen på at den generelle økonomiske usikkerheten og de nylig opplevde prisfluktuasjonene krever at verdikjeden for mat effektiviseres og blir mer konkurransedyktig. Bedre regulering og sikring av konkurranse og forbrukerinteresser vil bidra til å begrense prisstigning, noe som er særlig viktig for Europas lavinntektsfamilier. Men det vil også bedre rammebetingelsene for jordbrukere og sikre tilførsel av kvalitetsprodukter i god utvalg og samtidig bidra til å gjenopprette maktbalansen i verdikjeden.
I lys av Konkurransetilsynets overvåkning av aktører i det norske dagligvaremarkedet og den pågående kampen om markedsmakt er mye av det arbeidet som gjøres i EU relevant for norske myndigheter, direkte eller indirekte.

Til toppen