Rådsmøte for utdanning, kultur og ungdomssaker

EU-landenes ministre for utdanning, kultur og ungdomssaker møttes i Brussel mandag og tirsdag 11-12 mai. Dette var det siste av de to formelle rådsmøtene i EYC (Education, Youth and Culture Council) under det tsjekkiske formannskapet våren 2009. EU-delegasjonens utdanningsråd rapporterer om diskusjoner og vedtak fra møtet.

 

UTDANNING

Rådskonklusjoner om partnerskap mellom utdanningsinstitusjoner og arbeidslivet kan du se her.

Rådskonklusjonene er utformet på bakgrunn av dagens økonomiske situasjon og endringer på arbeidsmarkedet og på bakgrunn av Kommisjonens melding fra desember 2008, ”New Skills for New Jobs - Anticipating and matching labour market and skills needs”. I meldingen foreslås tiltak bl.a. for å få fram bedre informasjon om hvilke kompetanser som trengs i et europeisk arbeidsmarked, redusere ”mismatches” og styrke evnen til å forutsi framtidige kompetansebehov. Temaet har vært en helt sentral prioritet for det tsjekkiske formannskapet våren 2009, bl.a. tema for en større konferanse i april.
I Rådskonklusjonene oppfordres landene til å støtte og styrke dialog, samarbeid og partnerskap mellom utdanningsinstitusjoner og arbeidsgivere og fjerne hindringer. Partnerskap og samarbeid mellom relevante parter og interessenter i utdanningssystemene ses som ledd i bedre implementering av strategier for livslang læring, som bidrag til økt motivasjon for læring og som svært viktig for å gi bedre og mer relevant forberedelse til arbeidsmarkedets behov. Kommisjonen blir bedt om å utvikle videre University-Business Forum (årlig konferanse lansert i 2008) som europeisk plattform for interessentene, stimulere kontakt mellom nasjonale og regionale plattformer og styrke samarbeid gjennom Programmet for livslang læring.

Rådskonklusjoner om strategisk rammeverk for europeisk samarbeid i utdanning og opplæring fram til 2020 (Education and Training - ET 2020) kan du se her.

Dette har vært den store og overgripende saken på utdanningsområdet denne våren. Formålet med et nytt rammeverk er å fortsette, videreutvikle og styrke det samarbeidet som har skjedd under det nåværende rammeverket under Lisboa-strategien (kjent som ET 2010) - og som Norge også deltar i og bidrar til. I Rådskonklusjonene vedtatt på møtet i går er landene blitt enige om 4 strategiske overordnede mål for samarbeidet på utdanningsområdet i neste 10-årsperode;

(1) Gjøre livslang læring og mobilitet til en realitet, (2) Forbedre kvalitet og effektivitet i utdanning og opplæring, (3) Fremme like muligheter for alle, sosial integrasjon og aktivt medborgerskap og (4) Fremme kreativitet og innovasjon, inkludert entreprenørskap, på alle utdanningsnivå.

Rådskonklusjonene setter opp hovedprinsipper, retningslinjer, arbeidssykluser og metoder for det videre samarbeidet. For den første arbeidssyklusen (2009 – 2011) er det også satt opp til sammen 15 prioriteringer under de 4 hovedmålene.

For å identifisere god praksis, for overvåkning av framgang og resultater på europeisk nivå og som inspirasjon til og grunnlag for landenes egen politikkutvikling er det også enighet om at landene skal rapportere på 5 ”European benchmarks”. Disse bygger direkte på de nåværende benchmarks, men er oppdatert. Det understrekes at dette er felles europeiske målsettinger og at de ikke skal ses på som konkrete mål for de enkelte land. De 5 nye ”European benchmarks” er:

(1) Innen 2020 bør gjennomsnittlig minst 15 % av den voksne befolkningen (25-64 år) delta i livslang læring, (2) Innen 2020 bør andelen av 15-åringer med svake ferdigheter i lesing, matematikk og naturvitenskap være mindre enn 15 % i gjennomsnitt, (3) Innen 2020 bør minst 40 % av aldersgruppen 30-34 år ha høyere utdanning, (4) Innen 2020 bør andelen av unge (18-24 år) som forlater utdanning for tidlig (dvs. med ”only lower secondary education or less”) være mindre enn 10 % og (5) Innen 2020 bør minst 95 % av barn mellom 4 år og obligatorisk alder for skolestart være i førskole.   

Rådskonklusjonene er utformet stort sett i samsvar med Kommisjonens forslag fra desember 2008 (Tittel: “An updated strategic framework for European cooperation in education and training”). Det har utover våren vært mest diskusjon omkring fastsettelsen av de nye benchmarks. Kommisjonen hadde opprinnelig foreslått flere som landene ikke ville ha med nå; landene ville ha et begrenset antall og vurderer at de 5 som er vedtatt er realistiske og målbare.
Landene ber likevel Kommisjonen, gjennom Rådskonklusjonene, om å undersøke utvikling av indikatorer og benchmarks på områdene kreativitet, innovasjon og entreprenørskap. Kommisjonen blir også bedt om å foreslå benchmarks på området fremmedspråkskompetanse (forslag ønskes innen utgangen av 2012) og på områdene ”employability” og mobilitet (forslag ønskes innen utgangen av 2010). Det kan nevnes at ministermøtet for Bologna-prosessen (28-29 april 2009) vedtok som mål at innen 2020 bør 20 % av de som uteksamineres fra høyere utdanning ha hatt et studieopphold i et annet land. EUs Rådsmøte i går ville imidlertid ikke gå inn på et slikt konkret mål og valgte å omformulere teksten i Rådskonklusjonene på dette punktet.

Kommisjonens pressemelding om Rådskonklusjonene om ET 2020 finnes her.  

Rådsmøtet i går gjorde videre endelig vedtak om:
Rekommandasjon om etablering av et system for europeiske poeng innen yrkesutdanning (European Credit system for Vocational Education and Training – ECVET) finnes her og  Rekommandasjon om felles europeisk referanserammerk for kvalitetssikring i yrkesutdanning (European Quality Assurance Reference Framework for VET - EQARF) finnes her.

Europaparlamentet vedtok Rekommandasjonene om ECVET og EQARF i desember 2008. Begge instrumenter er laget for gjøre gjøre mobilitet lettere. ECVET vil gjøre det lettere å identifisere, overføre og godkjenne yrkesutdanning og kompetanse fra andre land. EQARF vil være et redskap og referanseramme for landene i systematisk kvalitetsutvikling av yrkesutdanningssystemene. Både ECVET og EQARF er merket som relevante for å bli tatt inn i EØS-avtalen. Det tsjekkiske formannskapet lanserer begge systemer på konferansen ”New tools for Vocational Education and Training”, 20. mai i Praha.

Rådsmøtet hadde også en diskusjon (en såkalt ”public exchange of views”) over følgende spørsmål og tema foreslått av det tsjekkiske formannskapet; Hvilke svar og tiltak har landene til utfordringene som demografisk og teknologisk utvikling representerer? Og hvordan kan det nye rammeverket for europeisk utdanningssamarbeid være en hjelp for bedre å møte disse utfordringene?

Landene viste til investeringer og reformer i utdanningssystemene og la særlig vekt på nødvendigheten av å gjøre livslang læring og mobilitet til realiteter. Viktigheten, både på kort og lang sikt, av å investere i utdanning i økonomiske krisetider ble understreket. Voksnes deltakelse i utdanning ble framhevet av mange. Landene mente de nå har et oppdatert og nyttig rammeverk med den nødvendige fleksibilitet for bred erfaringsutveksling på alle nivå i utdanningssystemene og nasjonal politikkutforming. Mål, prioriteringer og metoder i det nye rammeverket for utdanningssamarbeidet har solid støtte.


UNGDOM

Rådsmøtet holdt en “public exchange of views” om evaluering av eksisterende rammeverk for europeisk samarbeid på ungdomsområdet - og om framtidige perspektiver og vedtok også Rådskonklusjoner om dette. Denne finnes her.   

Rådskonklusjonene setter opp 4 hovedinstrument for framtidig samarbeid: (1) Økt bruk av den åpne koordineringsmetoden (OMC – Open Method of Coordination) og mer utveksling av god praksis, (2) Styrke iverksetting av den Europeiske Ungdomspakten og involvere alle relevante aktører og programmer, (3) Øke integreringen av ungdomsspørsmål i andre politikkområder (”mainstreaming”) og (4) Styrke den strukturerte dialogen med de unge og deres organisasjoner. Det forventes at Kommisjonen snart kommer med en melding med forslag om et fornyet rammeverk for samarbeid på ungdomsområdet og det tas sikte på å vedta dette under det svenske formannskapet 2. halvår 2009.

Det kan i denne sammenhengen nevnes at 27. april kom Kommisjonens melding om en ungdomspolitisk strategi 2010-2018: http://ec.europa.eu/youth/news/news1458_en.htm 

Se også: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/644&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en  

Sammen med meldingen ga Kommisjonen ut en fyldig ungdomsrapport, med informasjon om ungdoms levekår og livssituasjon. Kommisjonen vil utgi en ny ungdomsrapport hvert tredje år.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/202&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en 

Det tsjekkiske formannskapet informerte også Rådsmøtet om resultatene av ”Conference on the mobility of young volunteers across Europe” holdt i Praha 12-13 mars.


KULTUR

Rådskonklusjoner om Kultur som katalysator for kreativitet og innovasjon.
Kulturministrene i EU vedtok Rådskonklusjoner som legger vekt på den viktige rollen som kultur kan spille for å møte utfordringene som EU står overfor og landene oppfordres til å fremme dette på ulike måter. Kultur henger sammen med kreativitet som igjen ligger ligger til grunn for innovasjon og kultur kan bidra til vekst og utvikling. Se: http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/09/st08/st08749-re01.en09.pdf

Rådsvedtak om Europeiske Kulturhovedsteder i 2012 og 2013.
Det er tidligere etablert en rotasjonsplan for vertskapet for denne ordningen mellom EUs medlemsland og Norge deltar ikke lenger i dette. Rådsmøtet vedtok at Guimarães (PT) og Maribor (SI) blir Europeiske Kulturhovedsteder i 2012 – og for 2013 utpekes Marseille (FR) og Košice (SK). Luxembourg og Romania ble valgt til å foreslå eksperter til referansepanelet som følger kulturhovedstedene i perioden 2010 til 2012.

Rådsmøtet hadde en ”public exchange of views” over temaet Creative content online for å gi innblikk i landenes oppfølging av Rådskonklusjonene fra møtet i november 2008; Om utvikling av lovlige on-line tilbud med kulturelt og kreativt innhold og om forebygging av piratkopiering i det digitale miljø. Diskusjonen var basert på notat fra formannskapet: http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/09/st08/st08771.en09.pdf

Kommisjonen la i januar 2009 fram sitt forslag om nytt MEDIA MUNDUS program 2011-2013; http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/09/st05/st05237.en09.pdf  Dette er et forslag om et program for samarbeid mellom bransjefolk i Europa og tredjeland innen media/audiovisuell sektor. Forslaget følger opp pilotprogrammet Media International. Kommisjonens pressemelding, ”Cinema: EU film support goes global”: http://ec.europa.eu/information_society/media/docs/mundus/mm_09_en.pdf 

Rådet og Europaparlamentet har kommet til enighet i uformelle forhandlinger og Europaparlamentet godkjente programforslaget 4. mai. Forslaget til nytt MEDIA MUNDUS program er merket som relevant for å bli tatt inn i EØS-avtalen.

Rådsmøtet ble orientert om Forum for Creative Europe http://www.forumforcreativeeurope.cz/en/ og om Media Literacy Conference http://www.media-conference.cz/

Hellas orienterte om åpning av det nye Acropolis Museum i Aten og Tyskland hadde informasjonspunkt om Google Books: http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/09/st09/st09285.en09.pdf

Det tsjekkiske formannskapet orienterte Rådsmøtet om arbeidet i gruppene for europeisk kulturpolitisk samarbeid på flere tema, etablert under Council Work Plan for Culture 2008-2010. (såkalte OMC Working Groups). http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/09/st09/st09447.en09.pdf 

Formannskapets orientering tok også opp Norges og Islands henvendelser om deltakelse i disse arbeidsgruppene og formannskapet utformer nå svar til Norge og Island.  
 
 
 

Til toppen