Rapporter – områdegjennomgang av ID-forvaltningen

Capgemini Invent har gjennomført en områdegjennomgang av ID-forvaltningen. Det anbefales flere tiltak for økt sikkerhet, brukervennlighet og kostnadseffektivitet.

På oppdrag fra Finansdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Capgemini Invent gjennomført en områdegjennomgang av ID-forvaltningen. Det er utarbeidet to konsulentrapporter som del av gjennomgangen. ID-forvaltningen omfatter blant annet fastsettelse og registrering av identitet, utstedelse av fysiske og elektroniske ID-bevis og ID-kontroll. En rekke departementer og underliggende virksomheter har en rolle i ID-forvaltningen. Hensikten med områdegjennomgangen har vært å vurdere om dagens ID-forvaltning er innrettet på en hensiktsmessig og kostnadseffektiv måte, og på bakgrunn av dette vurdere tiltak for økt sikkerhet, kostnadseffektivitet og brukervennlighet.

Capgemini Invent anbefaler at ID-forvaltningen utvikles videre i tråd med forvaltningens visjon én person, én identitet i Norge, og foreslår flere tiltak for økt sikkerhet, brukervennlighet og kostnadseffektivitet. Det vises til rapportene for nærmere redegjørelse for Capgemini Invents funn og anbefalinger.

Områdegjennomgangen er et viktig bidrag til arbeidet med en sikker, brukervennlig og kostnadseffektiv ID-forvaltning. Anbefalingene og eventuelle tiltak for å følge opp områdegjennomgangen er nå under arbeid i de berørte departementene.

Les mer:

Hva er områdegjennomganger?

Områdegjennomganger er et av regjeringens verktøy for å utrede og forberede endringer som kan gi bedre måloppnåelse på et budsjettområde og økt handlingsrom i budsjettene.

Utredningene gjennomgår ressursbruken innenfor et avgrenset område grundigere enn hva det normalt er anledning til innenfor den ordinære budsjettsyklusen. Dette er særlig nyttig når man ønsker å vurdere aktiviteter som faller inn under flere departementers eller virksomheters ansvarsområde i en større sammenheng. Gjennomgangene gir muligheter til å identifisere effektiviseringsgevinster, målrette regler og tiltak bedre eller identifisere utgifter som kan nedprioriteres.

Finansdepartementet har det overordnede ansvaret for arbeidet med områdegjennomganger.