Reaksjoner på EU-forslag om klimakvoter for luftfart

Rapport fra miljøråd Ulla Hegg og samferdselsråd Olav Grimsbo, EU-delegasjonen

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

EUs forslag om regulering av luftfart gjennom kvotesystemet frem til 2020 vekker sterke reaksjoner fra luftfartsindustrien og tredjeland. Det er et sterkt tidspress for å fatte vedtak innen april. Miljøråd Ulla Hegg og samferdselsråd Olav Grimsbo ved EU-delegasjonen rapporterer.

EU foreslår å regulere eget luftrom gjennom kvotesystemet frem til 2020 når en global ICAO-basert kvotemekansime forventes å tre i kraft. Foto: Olav Heggø

EUs forslag om regulering av luftfart gjennom kvotesystemet frem til 2020 vekker sterke reaksjoner fra luftfartsindustrien og tredjeland. Det er et sterkt tidspress for å fatte vedtak innen april. Miljøråd Ulla Hegg og samferdselsråd Olav Grimsbo ved EU-delegasjonen rapporterer.

Internasjonal luftfart ble innlemmet i EUs klimakvotesystem (ETS) i 2012. Etter et betydelig press fra tredjeland så EU seg nødt til å suspendere regelverket i april 2013. EU «stoppet klokken» i ett år med den forståelse at den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart (ICAO) i løpet av dette tidsrommet skulle komme opp med et alternativt forslag til en global markedsbasert klimamekanisme. EU ETS ble i denne fasen kun gjort gjeldende for flyvninger internt i EU/EØS-området. 

ICAO kom 4. oktober til enighet om å fremforhandle en global mekanisme på klima innen 2016 med virkning fra 2020. ICAO la samtidig føringer for interimløsninger på regionalt nivå – og dermed også for utformingen av ETS på luftfartsområdet frem til 2020. Den 16. oktober la Kommisjonen frem forslag til et revidert ETS på luftfart i lys av ICAO-vedtaket.

Luftfart står for 3 prosent av globale CO2-utslipp. Tall fra ICAO viser at utslipp fra internasjonal luftfart ligger an til å øke 4-6 ganger innen 2050 sammenlignet med 2010-nivået.

Vedtaket i høstens ICAO Assembly
EUs innlemmelse av internasjonal luftfart i kvotesystemet har unektelig vært med og beredt grunnen for en global løsning innenfor rammen av ICAO. Europakommisjonen har jobbet for en global løsning i 15 år og vil prioritere de globale ICAO-forhandlingene fremover. Generaldirektoratet for klimaspørsmål (DG Klima) omtaler det som en betydelig seier at ICAO kom til enighet om en global markedsbasert mekanisme, selv om det erkjennes at ICAO-vedtaket også har svakheter.

ICAO anerkjente stater og regionale grupperingers rett til å ha markedsbaserte mekanismer mot 2020, men la samtidig inn bestemmelser om at det forutsettes samtykke fra berørte tredjeland. For Europakommisjonen er det uakseptabelt at det skal legges bånd på retten til å regulere eget luftrom. 

ETS og luftfart frem til 2020
I forslaget til midlertidig løsning fram mot 2020 går Europakommisjonen inn for at ETS skal fortsette å gjelde for alle flyvninger mellom flyplasser i EU/EØS så vel som for den strekningen av flyvninger til og fra tredjeland som går over europeiske luftrom (12 nautiske mil ut fra land). I henhold til forslaget skal utslipp fra flyvning over tilliggende havområder også regnes inn (den engelske kanal, Irskesjøen, Nordsjøen, Østersjøen, Middelhavet osv.), mens havområdene mellom det europeiske kontinentet og Island, Asorene, Kanariøyene, Grønland og Færøyene skal holdes utenfor ETS. Utslipp fra den delen av flyreiser som går over Sveits, Kaliningrad, Serbia, Bosnia, Montenegro og Albania skal heller ikke regnes inn.

Det som Europakommisjonen presenterer som et forslag ment for å skape godvilje i tråd med ICAO- vedtaket blir likevel av andre oppfattet som et brudd med den globale enigheten fra Montreal. Den internasjonale flyselskapsorganisasjonen IATA har utrykt både bekymring og overraskelse over Kommisjonens forslag. IATAs toppsjef Tony Tyler uttalte:

– Europakommisjonen foreslår nå tiltak som har potensiale for å underminere godviljen som førte til ICAO-avtalen, sa Tyler.

Dette følges opp av de europeiske flyselskapenes organisasjoner: Nettverksselskapenes forening AEA fordømmer Kommisjonens forslag som hevdes å være i klar motsetning til ICAO vedtaket om at regionale løsninger kun kan gjennomføres med gjensidig tilslutning fra tredjeland. Lavprisselskapenes organisasjon ELFAA karakteriserer Kommisjonens forslag som perverst, og mener at det vil virke sterkt diskriminerende og konkurransevridende på intra-EU/EØS-operatører. 

Europeiske miljøorganisasjoner er også misfornøyd ut fra sitt ståsted. Transport&Environment beklager at bare 35 prosent av de opprinnelig omfattede utslipp kommer med i Kommisjonens midlertidige ordning, og dermed reduserer effekten vesentlig i forhold til målsettingene.

Den amerikanske lobbyorganisasjonen «Airlines of America» uttalte at Kommisjonens krav om at også utenlandske flyselskaper skal delta i den regionale ETS motarbeider ICAO-avtalen. Enda tøffere i tonen er generalsekretæren for “Arab Air Carriers Organization”, Abdul Wahab Teffaha:

– Hvis EU bestemmer seg for, noe jeg håper de ikke vil, å fange utslippene fra ikke-europeiske flyselskaper vil vi i realiteten returnere til en handelskrigs-situasjon, sa Teffaha.

En artikkel i Reuters 22. oktober gir interessante signaler i så måte. I USA vil loven fra 2012 for å beskytte nasjonale flyselskaper mot EU ETS og det som oppfattes som urettferdige avgifter, kunne bli utløst dersom Kommisjonens forslag blir vedtatt. Talsmannen for senator John Thune (Rep.) som introduserte loven i Senatet, uttalte:

– Senator Thune forstår det som at tiltakene fra Europakommisjonen vil være et direkte brudd på lovgivningen som ble signert i fjor for å beskytte amerikanske flyselskaper mot slike unilaterale handlinger.

Også Indias luftfartsminister K. N. Shrivastava, har uttalt seg sterkt kritisk:

– Hva de [Europakommisjonen] nå har gjort er i konflikt med hva ICAO har bestemt. Det multilaterale organet [ICAO] må intervenere i denne saken, sa Shrivasta.

Veien videre i EP og Rådet
Europakommisjonen står under et sterkt tidspress for å få den midlertidige løsningen vedtatt. Dersom man ikke har et gyldig vedtak ved utgangen av april trer det opprinnelige EU ETS, som inkluderer internasjonale flyvninger, i prinsippet i kraft igjen. Med de ganske dramatiske følger dette vil kunne få for EU langt utover klima og luftfart, kan man regne med betydelig innsats for å finne en politisk akseptabel løsning innen fristen.

I Europaparlamentet (EP) mener De Grønne mener at forslaget er utvannet fra et miljøståsted. Miljøkomiteens rapportør har varslet at de ikke vil kunne godta et regime mot 2020 som kun baserer seg på dagens «stopp klokken»-løsning (kun intra-EU/EØS, uten andel av reiser til tredjeland), av hensyn til miljø og fordi det vil slå ut urettferdig for europeiske selskap som opptrer i et konkurranseutsatt globalt marked.

Diskusjonen blant landene kan også bli krevende med avveininger mellom klimapolitiske ambisjoner og mulighetene for negative reaksjoner fra tredjeland.

Mer informasjon
Mer informasjon finnes i Europakommisjonens pressemelding etter ICAOs vedtak, Europakommisjonens informasjonsnotat til Transportrådsmøtet 10. oktober, pressemeldingen fra Europaparlamentets rapportør på ETS/Aviation Peter Liese (EPP), luftfartsnæringens reaksjoner gjennom IATA, AEA og ELFAA, samt Europakommisjonens forslag til direktiv. Les også AEAs uttalelse samt artikler fra Euractive her og her.