Historisk arkiv

Referansegruppe om ulovlig fildeling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

Kulturdepartementet har i dag oppnevnt en referansegruppe for vurdering av problemstillinger knyttet til ulovlig fildeling. Gruppen skal fungere som referanse for departementets arbeid med revisjonen av åndsverkloven, og skal se på mulige tiltak som kan begrense den ulovlige fildelingen og samtidig stimulere til økt bruk av lovlige tjenester.

Gruppen er sammensatt slik at representanter for ulike berørte interesser – og med ulik tilnærming til problemstillingene – kan vurdere aktuelle spørsmål bredt og effektivt.

Referansegruppen skal ha sitt første møte 11. mars 2010.

I Soria Moria II fremgår det at regjeringen vil gjennomgå hvordan opphavsretten, kunstnernes inntekter og rettigheter kan sikres i møte med digital spredning av kunst og kultur. Kulturdepartementet er nå i gang med en helhetlig revisjon av åndsverkloven, hvor fildelingsspørsmålet er ett av flere temaer.

- Utfordringen er å finne løsninger som ivaretar både rettighetshavere og forbrukere, som stimulerer til lovlig bruk, og reduserer omfanget av ulovlig bruk. Jeg håper referansegruppen vil bidra med nyttige innspill til dette arbeidet, sier kulturminister Anniken Huitfeldt.

Referansegruppen vil være ett av flere virkemidler i en bred og inkluderende prosess frem mot en ny åndsverklov. Det vil også bli arrangert høringsmøter og være åpent for dialog mellom berørte aktører og departementet om aktuelle temaer.

Sammensetning
Mandat
Oppnevningsbrev

Til toppen