Reforhandlet særavtale

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Forsvarsdepartementet og tjenestemannsorganisasjonene har reforhandlet særavtalen om økonomiske vilkår for personell som tjenestegjør ved stasjoner, NATO-staber og andre enheter i utlandet. Avtalen har virkning fra 1. januar 2016 og gjelder frem til 31. desember 2017.

Den reforhandlede avtalen er i større grad tilpasset Utenriksdepartementets særavtale om tillegg, ytelser og godtgjørelser i utenrikstjenesten. Avtalen er oppdatert i henhold til gradsbetegnelsene i ny militær ordning, og er forenklet strukturelt. Satsene for utenlandstillegget, barnetillegget og hardship-tillegget, som tilstås ved ekstra belastende leveforhold, er justert basert på levekostnads- og valutakursutvikling på tjenestestedene. Videre er forholdstallene for utenlandstillegget tilpasset særavtalen for utenrikstjenesten, for å sikre likhet mellom de ulike personellgruppene.

Egenandelen på velferdsreiser er redusert i avtalen, mens satsene for boligskattkompensasjon er økt i tråd med Utenriksdepartementets satser. I tillegg er kompensasjonstillegget økt. Kompensasjonstillegget skal kompensere for samlivspartners tap av pensjonspoeng og manglende mulighet til å følge opp egen karriere. Økonomisk tillegg for deltagelse på feltmessige øvelser og øvelser om bord på militære fartøy er også oppjustert.

Trykk på lenken for å se avtalen med vedlegg.