Regelendringer for en mer velfungerende jernbanesektor

Dette innholdet er mer enn 4 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Regjeringen satser på jernbane. Vi ønsker å styrke tilbudet til reisende og næringslivet, og sikre at de stadig høyere bevilgningene til jernbanen blir brukt mest mulig effektivt. Det er viktig at aktørene i markedet kan konkurrere på likeverdige vilkår, samtidig som vi kan være trygge på at sikkerheten er god. Med regelverksendringene vi nå innfører, sørger vi for å ivareta begge disse hensynene i en reformert sektor, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Fra nyttår får jernbanesektoren en tydeligere organisering ved at Jernbanedirektoratet og statsforetaket Bane NOR erstatter Jernbaneverket. Det har i den forbindelse vært nødvendig å gjøre enkelte lovendringer, slik at Bane NOR på en effektiv måte kan ivareta de oppgavene som statsforetaket arver fra Jernbaneverket.

- Lovendringene gjør at vi unngår å skape nye byråkratiske hindre. Hensikten med reformen er det motsatte. Derfor må vi påse at viktige prosesser i Bane NOR ikke blir unødig tunge, sier samferdselsministeren.

Virkemidlene til Statens jernbanetilsyn styrkes

I tillegg styrkes virkemidlene til Statens jernbanetilsyn både som sikkerhetstilsyn og markedsovervåkingsorgan.

- Det er nødvendig å styrke virkemidlene til Statens jernbanetilsyn for å få aktørene til å være bevisste på at det er de selv som er ansvarlige for sikker drift av sin virksomhet, og for at de skal kunne konkurrere på likeverdige vilkår. Der det er konkurranse, må den være rettferdig, sier samferdselsministeren.

Noen viktige endringer

Lovendringene som innføres fra nyttår omfatter blant annet:

  • Markedsovervåkingsorganet, som er lagt til Statens jernbanetilsyn, får styrket sin uavhengighet, blant annet ved at instruksjons- og klageadgangen avskjæres. Eventuell overprøving av vedtakene må skje ved domstolene.
  • Bestemmelsen om ansvaret for sikkerheten formuleres slik at det ikke skal være tvil om at ansvaret forblir hos jernbanevirksomheten selv om de setter ut arbeid til leverandører.
  • Rusbestemmelsene som gjelder lokførere og annet sikkerhetspersonell tilpasses regelverkene som gjelder for vegtrafikken og i luftfarten.
  • Det klargjøres at jernbanevirksomheter skal få tilgang til serviceanlegg (f.eks. godsterminaler og vedlikeholdsanlegg) på ikke-diskriminerende vilkår.
  • Det gjøres en endring i taushetspliktbestemmelsen i jernbaneundersøkelsesloven som kan styrke viljen til å rapportere om uønskede hendelser, hvilket igjen kan få positiv effekt på det forebyggende sikkerhetsarbeidet.

For flere opplysninger – se:

Prop. 8 L (2016–2017) Endringer i jernbaneloven og jernbaneundersøkelsesloven (gjennomføring av direktiv 2012/34/EU mv.)

Prop. 143 L (2015–2016) Endringar i jernbanelova og einskilde andre lover (reform av jernbanesektoren)