Regelverk for luftkvalitet revideres

Luftkvaliteten i Europa er forbedret, men helsekostnadene i EU-landene er fortsatt på flere hundre milliarder euro i året. Dette viser en ny rapport fra Det europeiske miljøbyrået. EUs regelverk for luftkvalitet er EØS-relevant og skal revideres i 2013. Miljøråd Knut F. Kroepelien rapporterer.

Hovedpunkter i revisjonsprosessen:
- Luften i Europa er blitt bedre, men fremgangen har stanset opp og det er fremdeles store overskridelser for bakkenær ozon (O3), svevestøv (PM) og nitrogenoksid (NOx)
- Overskridelsene koster Europa flere hundre milliarder euro i året som følge av sykefravær og økt dødelighet
- Regelverket i EU skal revideres i 2013
- Transport, industri og boligoppvarming hovedkilder som det vil koste å håndtere – kan EU være ambisiøse og langsiktige i en økonomisk krisetid?

Utfordringer i byer – også i Norge
Rapporten fra 24. november konsentrerer seg om punktkilder, og viser at utslipp fra en liten gruppe anlegg på 191 stk fører til en samfunnsøkonomisk kostnad på 50 milliarder euro årlig. De totale kostnadene ved høye luftforurensingsnivåer er på flere hundre milliarder euro per år. Problemene er størst i urbane sentre og i Øst-Europa, men også land som Norge har som kjent utfordringer i byene om vinteren.

Generelt er det viktig å gi honnør til det eksisterende regelverket som har bidratt til å bringe ned nivåene for svoveldioksid og karbonmonoksid til lave nivåer. Generelt er luften i Europa bedre enn på seksti og syttitallet. Likevel blir grenseverdiene for NOx, bakkenær ozon og svevestøv med partikler systematisk overskredet. Fremgangen i reduksjoner synes å ha stanset opp på slutten av nittitallet.

Revisjon av gjeldende regelverk
I sommer/høst startet Kommisjonen prosessen med å forberede regelverksendringer i 2013. Miljøkommissær Janez Potočnik har kalt 2013 “The Year of Air”. En høring om luftkvalitetsdirektivet med tilhørende regelverk ble sendt ut i juni og Norge har i den forbindelse gitt innspill til Kommisjonen. Sentralt i norsk debatt står blant annet utslipp fra dieselbiler og overskridelser av NOx-utslipp.

Et kjernepunkt i EUs gjennomgang er implementeringen av eksisterende regelverk. En rekke land har problemer med å overholde målene som følge av svak politikkutforming både nasjonalt, regional og lokalt, dårlige regler, svak håndhevelse og manglende informasjonsinnhenting. Spørsmålet er om det er mulig å heve ambisjonsnivået ytterligere i en økonomisk krisetid.

Nye tak for utslipp
Parallelt med prosessen i EU pågår det en viktig prosess med nye utslippstak i Europa under den såkalte ECE-konvensjonen om luft som også Norge har forpliktet seg til. Målet her er særlig å få med flere land i Øst-Europa samt øke ambisjonsnivået for enkeltkomponenter. Prosessene er godt koordinerte og 12. til 16. desember er det møter i Genève i denne forbindelse.

Til toppen