Regionalnytt 3 2017

Nyheitsbrev | Dato: 27.10.2017

Gode erfaringar med utflytting av statlege arbeidsplassar

Dei statlege verksemdene Kulturminnefondet, Valdirektoratet og Lotteri- og stiftelsestilsynet rekrutterer godt, har stabil stab og lèt ny teknologi kompensere for geografiske avstandar etter at dei vart flytta ut av Oslo. For bu- og arbeidsmarknadsregionane er dei statlege arbeidsplassane viktige.

 


Startar nye næringsklynger

Sju nye næringsklynger får no støtte og oppfølging gjennom klyngeprogrammet Norwegian Innovasjon Clusters. Det kan bidra til høgare vekst i omsetjing og sysselsetting for verksemdene i klyngene.

 


Noreg får sine fyrste katapultsentre

Med Norwegian Manufacturing Technology Center (NMTC) på Raufoss og FutureMat i Kristiansand har Noreg fått sine fyrste nasjonale testsentra for innovasjon.

 


Verkstad for regional utvikling

Korleis kan fylkeskommunane bli betre samfunnsutviklarar? Kommunal – og moderniseringsdepartementet (KMD) laga ein verkstad saman med fylkeskommunane for å diskutere innovasjon, kompetanse og næringsutvikling.

 


KMD lagar rettleiar i smart spesialisering

Smart spesialisering er ein strategi som legg vekt på moglegheitene i regionane. Det handlar om å arbeide på tvers av sektorar, og om å utvikle nye næringsområde eller nisjer der regionane kan bli konkurransedyktige og skape arbeidsplassar.

 


Nye forskrifter til tilskotsordningar

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) arbeider no med nye forskrifter for fire tilskotsordningar. Endringane skal gjere det lettare for fylkeskommunar og dei som skal søkje om tilskot å orientere seg om kva reglar som gjeld.

 


Finske studentar møtte nordnorske arbeidsgjevarar

Prosjektet for felles arbeidsmarknad, Arctic Labour, ønskjer å snu arbeidsmobilitet frå nord-sør til nord-nord. Over 50 yrkesfagstudentar har meldt si interesse for å flytte til Nord-Norge etter å ha høyrt om moglegheitene for arbeid i regionen.

 


Nytt frå EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk

  


Nye rapportar

 


Kva skjer

 


Les heile Regionalnytt

 


Meld deg på nyhetsbrevet til Regionalnytt