Regionalnytt 4 2016

Nyhetsbrev | Dato: 16.06.2016

Stortinget støtter regjeringens forslag til regionreform

Stortinget behandlet i begynnelsen av juni Meld. St. 22 (2015−2016) Nye folkevalgte regioner – rolle struktur og oppgaver, jf. Innst. 377 S (2015−2016). Flertallet på Stortinget støtter forslaget om ti nye regioner. De støtter forslaget om mer forpliktende regional planlegging og forslaget til endringer i oppgaver og ansvar som ligger i meldingen. Men de ber også om mer.


Norges mest attraktive by dyrker sentrum

Bodø er kåret til Norges mest attraktive by 2016. Prisen får de for god sentrumsutvikling, og for offensiv satsing etter at den militære delen av flyplassen i byen ble nedlagt.


Mange har søkt om omstillingsmidler for Vestlandet

Hordaland fylkeskommune har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet lyst ut omstillingsmidler for Vestlandet. Til nå har det kommet inn 32 søknader, og det er fremdeles mulig å søke.


Setter i gang 10 fjellprosjekter for unge

Kommunal- og moderniseringsdepartementet gir 10 millioner kroner til verdiskaping og næringsutvikling for unge i fjellområdene. – Vi ønsker å bidra til vekst og verdiskapning i hele landet. Da er ungt engasjement og entreprenørskap i fjellområdene viktig, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.


Innlandet satser på bioøkonomi

Hedmark og Oppland fylkeskommuner jobber nå fram en strategi for bioøkonomi. Grønne og bærekraftige bedrifter knyttet til Bioøkonomisenteret på Hamar er sentrale drivkrefter. Bedriftene registrerer allerede fortrinn ved å satse på regionens naturlige forutsetninger.


Vant premie for beste butikk-film

Fire ungdomsskole-elever fra Rødøy i Nordland laget den beste mobilfilmen om nærbutikken. Vinnerne av Merkurs film-konkurranse har fått en gavesjekk på 5000 kroner.


Interreg-prosjekt sprer kunnskap om flått og flåttbårne sykdommer

SkandTick Innovation er Skandinavias største prosjekt om flått og flåttbårne sykdommer. Nå er det norskledede prosjektet gjenstand for internasjonal oppmerksomhet.


Rapport om kunnskapsintensive næringer nyanserer bildet av nasjonal arbeidsdeling

Menon Business Economics har levert en rapport om kunnskapsintensive næringers lokalisering og næringskunder. Rapporten nyanserer bildet av en gjensidig avhengighet mellom KIFT-næringene og øvrige eksporterende næringer i resten av landet.


Ledige plasser på SAMPLAN

Trenger du faglig påfyll innen samfunnsplanlegging? Fristen for å melde seg på er gått ut, men det er fremdeles muligheter for å kunne delta på SAMPLAN 2016/2017.


Nye rapporter

 


Hva skjer?

 


Les hele nyhetsbrevet