Regionalnytt nr 4 2012

Nyheitsbrev om distrikts- og regionalpolitikken

- Stimulerer nordlendingenes kunnskapshunger<br /> - LUK-satsingen blir spisset i Troms<br /> - Troms er på nett med en plan!<br /> - Kommunane må bli flinkare til å sjå festivalar som ein ressurs<br /> - Finalerunde i Statens pris for attraktiv stad 2012<br /> - Stor søkning til Urbact<br /> - Distriktssatsing i Innovasjon Noreg<br /> - Nytt om forskning<br /> - Hva skjer?

Regionalnytt  

 
Kunnskapstørst: - Skal man lykkes med næringsutvikling i nord, må man ha en befolkning med kunnskap om realfag, sier administrerende direktør Tove Marienborg ved Nordnorsk vitensenter.

Stimulerer nordlendingenes kunnskapshunger

Kunnskapsbaserte næringer må bygges fra bunnen av. Nå jobber Nordnorsk vitensenter med å så frøene. I år vil 40 000 kunnskapshungrige nordlendinger oppsøke senteret for å lære mer om realfagene.

Digitale klatrevegger, nordlyskino, løgndetektorbygging og LEGO-festival. På Nordnorsk vitensenter på Universitetsområdet utenfor Tromsø sentrum er det nok av ting å fylle fantasi-tanken og skapertrangen med. Vitensenteret skal være et møtested der barn og unge kan utforske matematikk, naturvitenskap og teknologi gjennom egenaktivitet i fellesskap med andre. Aktivitetene tar utgangspunkt i nordområdenes natur, næringsliv og forskning.

Oppsøkende virksomhet

Kommunal- og regionaldepartementets såkalte RDA-midler har bidratt til realisering av bygget, som Vitensenteret eier selv. Dette er midler som bevilges til Troms fylkeskommune som kompensasjon for at bedriftene i Tromsø fikk økt arbeidsgiveravgift fra 2007. Innholdet i bygget er realisert gjennom prosjektmidler fra blant annet Statoil, Troms Kraft og Sparebank1 Nord-Norge. Driften av Vitensenteret støttes av Kunnskapsdepartementet, Kulturdepartementet og Troms fylkeskommune. I tillegg driftes senteret av egeninntekt via billetter og arrangement.

- Målsettingen er 40 000 besøkende i år. En del av dette er også oppsøkende virksomhet. Vi trekker til oss alle fra barnehageunger til elever på videregående skole. Nord-Norge er stort, så vi driver også mye oppsøkende virksomhet, sier Tove Marienborg, direktør for Nordnorsk vitensenter.

Tenner realfagsgløden

Vitensenteret har en egen nordlyskino, som gjenskaper det spektakulære lysspillet som Tromsø og Nord-Norge er spesielt kjent for. ”Himmelen over oss” er derfor en tydelig tematisk overbygning for en del av utstillingen. De andre temaene er ”klima og vær”, ”energi og miljø i nord”, “ressurser i nord” samt ”kropp og hjerne”.

- Skal man lykkes med næringsutvikling i nord, må man ha en befolkning med kunnskap om realfag, sier Marienborg, som har fått mye støtte fra næringslivet i Troms, deriblant Troms Kraft som er blant flere bedrifter med rekrutteringsutfordringer i nord.

Fakta om Nordnorsk vitensenter

  • Etablert i 2002, og åpnet i nye lokaler i 2011.
  • Driftes med støtte fra Kunnskapsdepartementets Viten-program, Kulturdepartementet og Troms fylkeskommune.
  • Troms Kraft, Statoil og SpareBank1 Nord-Norge med flere bidrar med prosjektmidler.
  • Er et møtested hvor barn og voksne kan utforske natur og teknologi gjennom egenaktivitet og i aktiv fellesskap med andre.
  • www.nordnorsk.vitensenter.no/

___________________________________________________________________________________________________________ 

Deltakere på LUK-samling i Tromsø.
Samling på toppen: Delegatene fra de fem nordligste fylkene samlet i Nordens Paris for å tenke nytt om fremtiden.

LUK-satsingen blir spisset i Troms

Hvordan kan vi fremme nytenkning, fremdrift og samhold?

Troms er et fylke preget av lange avstander og mange små kommuner med begrensede planressurser. Med kravene i den nye Plan- og bygningsloven har det meldt seg økende behov for kompetanseheving.  Løsningen ble et nettstudium i kommunal planstrategi, delfinansiert av LUK-midler.

___________________________________________________________________________________________________________ 

Publikum på Trænafestivalen
Publikum på Trænafestivalen (Foto: Knut Åserud) 

Kommunane må bli flinkare til å sjå festivalar som ein ressurs

Festivalar er publikumsmagnetar og kan gjere underverk for omdømmet. Likevel er det få kommunar som verkeleg brukar festivalane til å profilere seg.

I ein ny studie av festivalar og kommunar utført for Distriktssenteret viser Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) at kommunane er dårlege til å  bruke festivalane i profilering av staden, kommunen eller regionen. Både arrangørar av festivalar og kommunar gir utrykk for at potensialet for å gjere seg synleg ved hjelp av festivalane er stort.

___________________________________________________________________________________________________________ 

Finalerunde i Statens pris for attraktiv stad 2012

Eldsjeler i Ulsteinvik, Levanger, Bleik, Asker, Seljord, Namsos og Nordfjordeid konkurrerer no om Statens pris for attraktiv stad 2012. Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete vil offentleggjere kven som vinn 21. mai.

Sju stader er plukka ut til finalerunden for Statens pris for attraktiv stad 2012. Kandidatar frå Levanger og Namsos i Nord-Trøndelag, Bleik i Nordland, Ulsteinvik i Møre og Romsdal, Asker i Akershus, Seljord i Telemark og Nordfjordeid i Sogn og Fjordane representerer stadene som juryen for Statens pris for attraktiv stad har plukka ut og vil sjå nærare på.

Juryen har valt ut dei sju finalistane frå ei liste med 238 stader, som har vorte foreslått til årets pris gjennom heile 484 nomineringar frå alle delar av landet. Dei utplukka stadene skal få besøk av jurymedlemmar før den endelege avgjerda om kven som blir vinnar vert offentleggjort 21. mai i år.

Den nye, årlege kåringa skal framheve og heidre kommunar og andre som har vist vilje og evne til å skape ein levande og attraktiv stad for å bu, arbeide, drive næring og besøke. Kåringa skal bidra til å løfte fram forbilde, som kan inspirere andre til innsats. Prisen er ei pengegåve på 250 000 kroner, som skal gå til vidare opprusting av den aktuelle staden.

Kommunar og andre, som har involvert offentlege, private og frivillige krefter kan få prisen. Føresetnaden er at dei har gjennomført tiltak, som har ført til kvalitetsmessig og estetisk opprustning av ein stad. Opprustinga skal ha teke vare på og vidareutvikla eigenarten til staden på ein nyskapande og berekraftig måte. God utforming av dei fysiske omgjevnadene er ein føresetnad. Leiar for juryen er Erling Dokk Holm, førsteamanuensis ved Norges Markedshøyskole. 

- Tiltaka skal vere med og auke attraktiviteten til staden og opplevinga folk har av trivsel, tilhøyrsle og stoltheit for staden, fortel statsråd Liv Signe Navarsete.

___________________________________________________________________________________________________________ 

Stor søkning til Urbact

Det har vært stor søkning til den tredje og siste Urbact-utlysning, som ble stengt i slutten av mars. 82 prosjektsøknader, som involverer over 300 søkerbyer var da kommet inn. Oslo og Arendal var blant disse.

Urbact er det europeiske utvekslings- og læringsprogrammet til fremme av bærekraftig byutvikling. I følge Urbact-sekretariatet er Oslo og Arendal de to eneste norske byene blant partnerskapene i de 82 innkomne søknadene i denne siste utlysingen.

___________________________________________________________________________________________________________ 

Distriktssatsing i Innovasjon Noreg

Kommunal- og regionaldepartementet legg ut eit oversyn over kva gründerar og bedrifter får av støtte gjennom Innovasjon Noreg si satsing på næringsutvikling i distrikta, på regjeringa.no. Oversynet viser kven som får lån og tilskot, fordelte på fylke, kommune, bedrift og type verkemiddel. (Oversynet vil bli oppdatert annakvar veke.) 

___________________________________________________________________________________________________________

Nytt om forsking

____________________________________________________________________________________________

Hva skjer?
 

1) Årskonferansen til NORSATSING (Forskningsløft i Nord), 3.-4. mai, Narvik.
Forskningsløft i nord er en satsing iverksatt av Kommunal- og regionaldepartementet, sammen med Norges forskningsråd, med mål om å styrke og videreutvikle forskningskompetansen i Nord-Norge innenfor områdene arktisk teknologi og reiseliv.

2) Innspillskonferanse om kultur og næring, 3.-4. mai, Gloppen hotell og Operahuset Nordfjord.
I samarbeid med Kommunal- og regionaldepartementet, Kulturdepartementet og Nærings- og handelsdepartementet inviterer VAKN på Nordfjordeid til innspillskonferanse om ny handlingsplan for kultur og næring. Konferansen samler entreprenører, ildsjeler og offentlige aktører til diskusjon om hvordan kultur kan være med å utvikle næringsvirksomhet og bidra til vekst, stedsutvikling og trivsel i hele landet.

3) Informasjonsmøte om FP7s siste utlysninger, 8. mai, Tromsø.
I juli kommer de siste utlysningene i EUs 7. rammeprogram (FP7). I samarbeid med universitetet i Tromsø inviterer Forskningsrådet til en dag med fyldig informasjon.

4) SIVA-nett, 8.-9. mai, Trondheim.
SIVA-nett er et møtested for sentrale personer fra ulike miljø som er involvert i bedrifts- og næringsutvikling. Årets tema er Industriens betydning.

5) Entreprenørskap i høyere utdanning, 11. mai, Oslo.
I samarbeid med Norgesuniversitetet arrangerer NHO en konferanse om entreprenørskap i høyere utdanning. Norgesuniversitetet har de to siste årene lyst ut 8,85 millioner i prosjektmidler til prosjekter som utvikler entreprenørskap i høyere utdanning. Kunnskap og erfaringer fra denne satsningen skal være hovedtema for konferansen. 

6) Regionale forskningsfonds årskonferanse, 30. - 31. mai, Hamar.
Norges forskningsråd og Regionale Forskningsfond inviterer til årskonferanse. Noen av diskusjonstemaene er: Har Regionale forskningsfond bidratt til å realisere målene for forskningspolitikken? Bidrar fondene til kunnskapsbasert utvikling i hele landet? Har fylkeskommunenes rolle som forskningspolitisk aktør blitt styrket? Hvilken rolle kan de regionale fondene spille for utviklingen av offentlig sektor?
 
7) Nordisk bygdeforskningskonferanse, 21. - 23. mai, Joensuu, Finland.
Tittelen på konferansen er 'Rural at the Edge'. Konferansen er organisert som et felles nordisk samarbeid der vertsskapet er Finnish Society for Rural Research and Development i samarbeid med Finnish National Rural Network.

8) Planlegging i et mangfolding samfunn - utfordringer, perspektiver og praksis, 31. mai - 2. juni, Tromsø. 
Konferansen vil samle forskere, stipendiater og praktikere i feltet sammen for å diskutere ulike sider ved planlegging i et mangfoldig samfunn. Konferansen arrangeres av Universitetet i Tromsø.

9) Innspill til ny handlingsplan for kultur og næring, 1. juni.
Regjeringen har vedtatt at det skal legges frem en ny handlingsplan for kultur og næring. De ønsker innspill i dette arbeidet innen 1. juni. I tillegg arrangerer de innspillskonferanser hvor vi møter representanter fra de ulike kulturnæringsbransjene. Mer informasjon kommer.

10) InnoTown-konferansen, 6. - 7. juni, Ålesund.
InnoTown arrangerer ny konferanse om kreativitet og nytenkning. Målgruppen er primært bedrifter og institusjoner. Foredragsholderne gir gode eksempler på innovasjon og innsikt i ulike metoder og modeller. 

______________________________________________________________________

Lenker til andre nyheitsbrev og nettsider:

______________________________________________________________________

Om Regionalnytt

Utgive av Kommunal- og regionaldepartementet, Regionalpolitisk avdeling.
Ansvarleg redaktør: Ekspedisjonssjef Hallgeir Aalbu
Redaktør: Seniorrådgjevar Halvard Lægreid
Redaksjonsmedarbeidar: Beate Solem 

E-post: regionalnytt@krd.dep.no 

Kommunal- og regionaldepartementet
Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo
Telefaks 22 24 27 38