Regjeringen deler ut midler til Fagskolen i Østfold, Fagskolen i Hordaland og Fagskolen AOF Haugaland til utviklingen av bransjeprogram for helse- og omsorgssektoren

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

I statsbudsjettet for 2019 er det satt av 30 millioner kroner til to bransjeprogram for bransjer som er særlig utsatt for omstilling. Innen helse- og omsorgssektoren går omstillingen raskt. – Kompetanseutvikling er helt avgjørende for å henge med på de raske endringene i arbeidslivet, og nødvendig for å utvikle tjenestene. Vi trenger fleksible etter- og videreutdanningstilbud som kan kombineres med jobb og familie. Jeg er veldig glad for at tre fagskoler nå kan gå i gang med utviklingen av relevante og etterspurte bransjeprogram, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Ny teknologi endrer måten vi jobber på, og nesten 40 prosent av norske bedrifter melder om et udekket kompetansebehov. Bransjeprogrammene skal føre til at flere ansatte, spesielt de uten fagutdanning og fagarbeidere, kan få relevante tilbud om etter- og videreutdanning. Et eksempel på endring som krever ny eller oppdatert kompetanse kan være den økte bruken av nettbrett og andre digitale verktøy i helsesektoren.

– De færreste kan ta to års permisjon fra jobben for å sette seg på skolebenken. Vi trenger fleksible tilbud som kan kombineres med jobb, og vi trenger at fagskolene er involvert i utviklingen av disse tilbudene, i samarbeid med andre. Fagskolene er allerede eksperter på å gi yrkesrettet høyere utdanning som arbeidslivet har behov for, sier Sanner.

Som et første steg i bransjeprogrammet for helse- og omsorg, har Kunnskapsdepartementet besluttet å bevilge penger til følgende prosjekter:

  • Fagskolen i Østfold i samarbeid med utvalgte kommuner får 3,5 millioner til å utvikle 6 moduler på ti studiepoeng innen klinisk observasjons- og vurderingskompetanse med mulige temaer som hygiene og smittevern, observasjons- og vurderingskompetanse, velferdsteknologi, digitalisering og e-helse og hverdagsrehabilitering.
  • Fagskolen i Hordaland i samarbeid med utvalgte kommuner får også 3,5 millioner til utvikling av 6 moduler på ti studiepoeng. I Hordaland vil mulige tema være velferdsteknologi og mennesket, digitalisering og e-helse, velferdsteknologi i helsetjenesten og empowerment/myndiggjøring
  • I tillegg får Fagskolen AOF Haugaland i samarbeid med utvalgte kommuner 750 000 kroner til å utvikle en modul innen palliativ omsorg.

Fakta om regjeringens bransjeprogram

  • Bransjeprogrammene utvikles i samarbeid med partene i arbeidslivet, og skal være et spleiselag hvor staten betaler for å utvikle og drive tilbudene, virksomheter investerer egne ressurser og den enkelte ansatte investerer noe av sin fritid.
  • Bedrifter melder om et økende behov for ansatte med yrkesfaglig- og fagskoleutdanning, og regjeringen vil derfor prioritere opplæring og utdanning til de med mindre utdanning og fagarbeidere.
  • I desember undertegnet vi intensjonsavtaler om bransjeprogram. Nå henholdsvis i april og juni har vi tildelt midler til både bransjeprogrammet for industri og byggenæringen og bransjeprogrammet for kommunal helse- og omsorgssektor.