Regjeringen fordeler nye 100 millioner kroner til bredbånd

- Regjeringen fordeler nå 100 millioner kroner ekstra til bredbånd i distriktene, for å bidra til at alle innbyggere og virksomheter i Norge skal få tilgang til høyhastighetsnett. Denne tilleggsbevilgningen vil legge til rette for ytterligere digitalisering og fremtidsrettede løsninger i alle sektorer, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Stortinget har i revidert nasjonalbudsjett for 2021 vedtatt en tilleggsbevilgning på 100 millioner kroner over statsbudsjettet til bredbåndsutbygging i 2021. Disse midlene vil isolert sett kunne gi over 5000 husstander og bedrifter i hele landet ny eller bedre bredbåndsdekning.

- Dette er bare en del av en historisk høy satsing på bredbånd i år. Til sammen legger vi til rette for over 900 millioner kroner fra staten i 2021, sier Helleland.

Samlet sett vil bredbåndstilskuddet i 2021 dermed utgjøre 364,1 millioner kroner. I tillegg vil regjeringen i forbindelse med den kommende frekvensauksjonen for 5G bidra med inntil 560 millioner kroner i rabatt, i bytte mot utbygging av raskt trådløst bredbånd i distriktene.

- Vårt ambisiøse mål om høyhastighetsbredbånd til 90 prosent av husstandene i 2020 er nådd. Nå er målet at alle husstander og virksomheter skal ha raskt bredbånd innen utgangen av 2025, sier Helleland.

Det er fylkeskommunene som forvalter bredbåndstilskuddene. Tilleggsbevilgningen vil fordeles til fylkeskommunene etter samme nøkkel som den ordinære bevilgningen, dvs en fordeling basert på antall husstander i spredtbygde strøk som mangler tilbud om bredbånd med minst 100 Mbit/s.

Viken fylkeskommune får høyest andel med om lag 20 millioner kroner. Innlandet, Trøndelag og Nordland kommer også høyt opp på listen. I tillegg til de statlige midlene, må kommuner og fylkeskommuner i henhold til kravene i ordningen også bidra med egne midler.
Fordelingen av tilleggsbevilgningen, og fordelingen av den ordinære bevilgningen som ble gjort i februar i år, fremgår av tabellen under.

Fylker

Opprinnelig beløp

Tilleggsbevilgning

Nytt samlet beløp

 

2021

Revidert nasjonalbudsjett 2021

2021

Agder

kr 14 924 031

kr 5 651 287

kr 20 575 318

Innlandet

kr 44 401 868

kr 16 813 667

kr 61 215 534

Møre og Romsdal

kr 13 639 017

kr 5 164 690

kr 18 803 707

Nordland

kr 26 891 333

kr 10 182 948

kr 37 074 281

Oslo

kr 274 038

kr 103 770

kr 377 808

Rogaland

kr 12 923 689

kr 4 893 817

kr 17 817 506

Troms og Finnmark

kr 16 514 320

kr 6 253 482

kr 22 767 802

Trøndelag

kr 34 397 354

kr 13 025 255

kr 47 422 608

Vestfold og Telemark

kr 23 199 643

kr 8 785 015

kr 31 984 658

Vestland

kr 22 042 082

kr 8 346 681

kr 30 388 763

Viken

kr 54 874 626

kr 20 779 388

kr 75 654 015

Norge totalt

kr 264 082 000

kr 100 000 000

kr 364 082 000


Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.