Regjeringen foreslår ny midlertidig lov om forvaltning av personell i Forsvaret

Regjeringen har i dag fremmet en proposisjon til Stortinget med forslag til en ny midlertidig lov om forvaltning av personell i Forsvaret for å avhjelpe konsekvenser av covid-19.

Formålet med loven er å sikre at Forsvaret kan opprettholde operativ evne, beredskap og styrkeproduksjon gjennom covid-19-pandemien. Dette er en videreføring av reglene fastsatt i midlertidig lov 29. april 2020.

Lovforslaget gir Forsvaret en begrenset beordringsmyndighet overfor sivilt tilsatte der dette er strengt nødvendig for å ivareta lovens formål. Forslaget gir også Forsvaret myndighet til å iverksette strengt nødvendige tiltak, både i og utenfor arbeidstid, overfor militært tilsatte, tjenestepliktige inne til tjeneste og sivilt tilsatte for å begrense smittespredning. Etter forslaget skal loven gjelde frem til 1. september 2021.

Les regjeringens forslag til midlertidig lov om forvaltning av personell i Forsvaret for å avhjelpe konsekvenser av covid-19 (Prop. 91 L (2020–2021)) her:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-91-l-20202021/id2835168/