Regjeringen fortsetter satsingen på Forsvaret

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen hadde dette innlegget om den nye langtidsplanen for Forsvaret i Nordnorsk debatt onsdag 23. april 2020.

Selv i en tid med stor økonomisk usikkerhet, velger regjeringen en kraftig økning av forsvarsbudsjettet. Det er nødvendig, og viser at regjeringen prioriterer Forsvaret.

Da vi startet arbeidet med langtidsplanen visste vi at prioriteringene framover blir tøffere. Den siste måneden er både norsk og internasjonal økonomi snudd på hodet.

Samtidig står Norge og våre allierte overfor et mer alvorlig trusselbilde. Trender som stormaktrivalisering, nasjonalisme og proteksjonisme utfordrer internasjonalt samarbeid, og disse trendene forsterkes av økonomisk urolighet.

Norges geografiske beliggenhet, våre havområder og luftrom har fått en økende strategisk betydning, og vil kunne være spesielt utsatt for stormaktenes ulike interesser.

Det er nødvendig og riktig å styrke Forsvaret, og støtte fra NATO og våre allierte er helt nødvendig dersom en krisesituasjon oppstår. Vi skal ikke møte internasjonale trusler alene.

En viktig del av vårt samarbeid med NATO er samtrening med andre allierte i Norge. I både den forrige planen og i den nye langtidsplanen legger regjeringen opp til at alliert øving og trening i større grad skal gjennomføres sammen med norske avdelinger. Det gir enda bedre effekt enn om våre allierte trener og øver alene.

Så hvorfor bruker vi tid og penger på å få soldater som ikke er norske, til å trene hos oss?

Dersom NATO skal kunne forsterke forsvaret vårt, må de ha kunnskap om å operere her. Dette handler om øving og trening av enkeltpersoner og avdelinger. Og det handler om materiell og utstyr, og ikke minst om samarbeid mellom norske og allierte styrker. Med denne samtreningen styrker vi dermed vår evne til å forsvare Norge, og våre styrkers evne til å delta i NATO-operasjoner ute.

Vi ønsker mer alliert trening og øving i Norge. Det er ikke i stedet for, men i tillegg til vårt eget forsvar.

Vi står sammen med NATO og våre allierte. Vi øver og trener med amerikanske, britiske og nederlandske soldater. Vi anskaffer nytt materiell sammen med Tyskland. Samtidig jobber vi også med andre nære samarbeidspartnere. Norge samarbeider tett med de nordiske landene om vår felles sikkerhet. Disse samarbeidene styrker norsk sikkerhet, og de er med på å styrke Norges rolle i NATO.

NATO er hjørnesteinen i norsk sikkerhetspolitikk. Det valget tok vi allerede i 1949, da vi var med på å opprette Alliansen. Regjeringen fortsetter arbeidet med å bygge et forsvar med styrket forsvarsevne og høyere beredskap.

Forsvarsstrukturen skal videreutvikles. Vi styrker Brigade Nord med en bataljon og økt ildkraft, og anskaffer nye stridsvogner. Oppbyggingen av Finnmark landforsvar fortsetter. Forsvarets spesialstyrker får nye helikoptre. Og vi fortsetter moderniseringen av Heimevernet. Regjeringen oppgraderer flere av dagens fartøy og vil starte planleggingen av en ny fartøystruktur for Sjøforsvaret.

Med forslag til ny langtidsplan vil regjeringen bruke 16,5 milliarder mer på Forsvaret i 2028 enn i dag, med en gradvis økning av forsvarsbudsjettet. Det er en ikke ubetydelig sum. Og vi skal sikre at hver eneste krone brukes mest mulig fornuftig, vi skal ha en forsvarsstruktur som kan finansieres.