Historisk arkiv

Regjeringen går inn for norsk medlemskap i europeisk patentorganisasjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Medlemskap i Den europeiske patentorganisasjonen (EPO) vil gjøre det enklere for norske bedrifter å sikre industrielle verdier. – Dette bidrar til at norske bedrifter kan sikre seg millionverdier i den internasjonale konkurransen, sier Odd Eriksen .

Pressemelding

Nr.: 14/06
Dato: 2. mars 2006
Kontaktperson: Informasjonsrådgiver Ingrid Braate, tel. 22 24 01 28

Regjeringen går inn for norsk medlemskap i europeisk patentorganisasjon

Medlemskap i Den europeiske patentorganisasjonen (EPO) vil gjøre det enklere for norske bedrifter å sikre industrielle verdier. Etter 30 år skjærer regjeringen igjennom og går inn for medlemskap.

– Dette bidrar til at norske bedrifter kan sikre seg millionverdier i den internasjonale konkurransen, sier nærings- og handelsminister Odd Eriksen.

Medlemskap i EPO gjør det enklere og billigere for bedriftene å sikre seg patent i Europa. Én søknad til EPO er nok, og bedriftene kan bruke én og samme patentfullmektig for patentsøknad både til Europa og Norge. Et medlemskap vil også gjøre Norge til et mer attraktivt land for utenlandske investorer, fordi patenteringen blir like enkel og billig som i resten av Europa.

– På grunn av økt internasjonalt konkurranse får næringslivet et stadig større behov for å beskytte sine industrielle rettigheter. EPO-medlemskap vil gjøre norske bedrifter bedre i stand til å konkurrere på det europeiske markedet, sier Eriksen.

Prosessen rundt et mulig EPO-medlemskap har vært lang. Siden 1998 har blant annet det uavklarte forholdet til EUs patentdirektiv stått i veien for norsk tiltredelse. Dette ble imidlertid avklart i 2003, da Norge godtok patentdirektivet.

Norske myndigheter vil fortsatt ha full kontroll over hvilke patenter som skal gjelde her i landet. Hvert land har én stemme i EPO, og Norge får dermed medbestemmelse på lik linje med andre medlemsland. Vi vil derfor kunne påvirke utviklingen av patentpolitikken i Europa i en ønsket retning.

– I Soria Moria-erklæringen framhever regjeringen at den vil forbedre norsk patentpolitikk, slik at næringslivet blir sikret patentrettigheter på lik linje med konkurrentene. Ved å søke medlemskap i EPO viser regjeringen handlekraft og aktiv næringspolitikk i praksis, sier Eriksen.

Norske bedrifter må ha som mål å utvikle nye og lønnsomme produkter. Det er viktig å styrke næringsrettet forskning og legge til rette for at næringslivet øker sine investeringer i forskning og utvikling.

– Å sikre industrielle rettigheter er en viktig forutsetning for at næringsrettet forskning skal føre til økt verdiskaping. Det gjelder spesielt på områder med sterk konkurranse og stor risiko for kopiering, sier Eriksen.