Regjeringen gjør ytterligere innstramminger i regelverket for russiske fiskefartøy

Regjeringen innfører begrensninger på hvor lenge og hvor russiske fiskefartøy får ligge til kai i Tromsø, Båtsfjord og Kirkenes. Disse er de eneste tre havnene som fortsatt er delvis åpne for russiske fiskefartøy. Regjeringen har også besluttet at kontrollaktiviteten fra politiet skal forsterkes i de tre havnene.

– Det er en grunnleggende norsk interesse å ivareta fiskebestandene i Barentshavet. Det er viktig for sysselsetting og bosetting i nord, og særlig i Finnmark. Samtidig må vi sikre at det ikke foregår uønsket aktivitet i de tre havnene som er delvis unntatt fra det omfattende havneforbudet vi har langs kysten. Nå vil vi innføre nye begrensninger som ivaretar hensynet til både bærekraftig forvaltning og bedre kontroll i havnene, sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss (Ap).

Regjeringen har også besluttet at kontrollaktiviteten fra politiet skal forsterkes i de tre havnene, med særlig vekt på økt tilstedeværelse i Båtsfjord. Tolletaten skal samarbeide og dele informasjon tettere med Politiet og PST.

– Vi har stengt alle havner for russiske fartøy, med unntak av tre havner som er delvis åpne for russiske fiskefartøy. Kontrollaktiviteten er allerede høy, men politi og toll forsterker nå sin kontroll, og vi stiller strengere krav til russiske fiskefartøy ved opphold i havn, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Norge står sammen med allierte og partnere i reaksjonen på Russlands angrepskrig mot Ukraina. Regjeringen vurderer fortløpende behovet for å innføre ytterligere tiltak.

Oversikt over de nye innstrammingene i Tromsø, Båtsfjord og Kirkenes:

  • Etter invasjonen av Ukraina har Norge innført en rekke sanksjoner mot Russland. Dette inkluderer et omfattende havneforbud. Det innebærer blant annet at russiske fartøy ikke skal gis adgang til havner på Fastlands-Norge. Russiske fiskefartøy har fått et avgrenset unntak fra dette forbudet og kan anløpe havnene i Tromsø, Båtsfjord og Kirkenes, blant annet for å losse fisk, bytte mannskap og sikre seg proviant.
  • Russiske fiskefartøy har i dag ingen begrensninger på hvor lenge de kan ligge til kai i de tre havnene som er delvis åpne. Nå har regjeringen besluttet at tiden russiske fiskefartøy kan ligge til kai i disse tre havnene blir begrenset til maksimalt fem virkedager, begrenset oppad til sju døgn med helg og fridager. Det skal også gå minimum tre døgn siden forrige opphold i havn på Fastlands-Norge.
  • Regjeringen vil også ha tydeligere begrensninger for hvor russiske fiskefartøy kan ligge i de tre havnene. Russiske fiskefartøy kan kun gå til de terminaler eller kaier som er listet opp i gjeldende versjon av «Retningslinjer for havner og kaianlegg som kan motta russiske fiskefartøy». Dette gjøres bindende ved at listen over aktuelle terminaler og kaier tas inn i sanksjonsforskrift Ukraina.
  • Regjeringen har også besluttet at kontrollaktiviteten fra politiet skal forsterkes i de tre havnene, med særlig vekt på økt tilstedeværelse i Båtsfjord. Tolletaten skal samarbeide enda tettere med Politiet og PST, ved tettere informasjonsdeling. Forsvaret skal fortsatt overvåke all sjøgående aktivitet og dele informasjon med andre etater.
  • Som tidligere, vil fiskefartøy være omfattet av alle andre sanksjoner med mindre det er gitt et uttrykkelig unntak.
  • Endringene vil tre i kraft så raskt som mulig.

Bakgrunn om det norsk-russiske fiskerisamarbeidet

Etter Russlands angrepskrig mot Ukraina har Europa innført historisk strenge sanksjoner. Norge har sluttet opp om EU sine sanksjoner mot Russland, med enkelte nasjonale tilpasninger. Norske myndigheter har blant annet videreført fiskerisamarbeidet med Russland for å ivareta den bærekraftige forvaltningen av fiskebestandene i Barentshavet.

Begrunnelsen for dette unntaket er det norsk-russiske fiskerisamarbeidet. Dette samarbeidet er viktig for Norge, blant annet fordi det er en klar fordel for torskebestanden om en vesentlig del av fisket kan skje i norsk økonomisk sone. De russiske havområdene er i stor grad oppvekstområder for torsken og andre fiskebestander. For å sikre at fiskebestander kan fornyes og opprettholdes over tid må fisken få tid til å vokse før den fanges.