Regjeringen jobber aktivt mot skatteunndragelser

Skadevirkningene av kapitalflukt og skatteunndragelser er alvorlige, og utgjør en trussel for inntektsgrunnlaget i mange land. Regjeringen arbeider for å finne gode, robuste og fremtidsrettede løsninger for hvordan man skal kunne bekjempe ulovlig kapitalflukt og skatteunndragelser, skriver statssekretær Jørgen Næsje (FrP).

I Dagens Næringsliv 13.12 skriver Kjetil Abildsnes i Kirkens Nødhjelp at Norge bør gjøre mer. For det første kritiserer Abildnes Norges skatteavtaler med utviklingsland, og oppfordrer til å følge FNs modell for skatteavtaler. Vi bruker allerede denne mønsteravtalen, og vil fortsette med det i kommende forhandlinger. I tillegg bidrar Norge aktivt i arbeidet FN gjør for å videreutvikle mønsteravtalen og internprisingsmanualen.

For det andre etterlyser Abildsnes land-for-land-rapportering (LLR) med god kvalitet.  Det norske LLR-regelverket går vesentlig lengre i å stille krav til informasjon i selskapenes regnskap enn det som følger av EU-regelverket. Regjeringen vurderer om regelverket kan forbedres ytterligere ved å kreve at rapporteringspliktige skal gi flere skatteopplysninger. LLR-regelverket vil også bli evaluert.

Til sist hevder Abildsnes at Norge ikke jobber aktivt internasjonalt på dette området. Det er feil. Internasjonalt samarbeid er avgjørende for å finne løsninger på disse utfordringene. Derfor er vi aktive i FN, OECD, FATF og andre internasjonale fora hvor det arbeides med å finne tiltak mot skatteundragelser og kapitalflukt.

Til toppen