Regjeringen og de største byene vil samarbeide om grønn byutvikling

- Grønn byutvikling er en forutsetning for å nå målene i Paris-avtalen og samtidig utvikle byer som er konkurransedyktige og gode å leve i. Regjeringen vil derfor samarbeide og være en medspiller for byene i dette arbeidet.

Det var hovedbudskapet fra klima- og miljøminister Vidar Helgesen da han sammen med kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner møtte de politiske lederne fra de største byene til første dialogforum om byutvikling, klima og miljø denne uken.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner
Klima- og miljøminister Vidar Helgesen og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner møtte de politiske lederne fra de største byene til dialogforum om byutvikling, klima og miljø. Foto: Silje Vang

Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø, Kristiansand og Drammen var invitert for å diskutere muligheter og utfordringer ved det grønne skiftet, lære av hverandre og bli enda bedre til å samarbeide.

Sanner understreket at det er kommunene som har lederansvaret for den grønne byutviklingen, men at regjeringen ønsker å være en god medspiller og samarbeidspartner

- Jeg er derfor særlig opptatt av å høre om hvilke hindringer dere møter lokalt, og om vi har de verktøyene vi trenger for å lykkes med endringene, sa Sanner.

Han orienterte også kort om arbeidet med byutviklingsavtaler mellom staten og de fire største byene, som skal bidra til at boligbygging, investeringer i transportsystemer og arealbruk sees i sammenheng.

Hovedtema var klimaendringene og hvordan byene kan legge til rette for å håndtere mer nedbør, flom og havnivåstigning. Flere av byene pekte på betydningen av at godt klimatilpasningsarbeid også er god byutvikling, og at disse teamene derfor må ses i sammenheng.

Byene understreket også behovet for tettere og mer forpliktende samarbeid mellom bykommunene og omegnskommunene for å sikre at hele byregionen deltar aktivt i å fremme det grønne skiftet.

Dialogforumet ble etablert etter initiativ fra byene. Deltakerne skal møtes to ganger i året for å diskutere aktuelle tema.

Til toppen