Regjeringen positiv til alternativ Øst for InterCity ved Hamar

I planleggingen av dobbeltspor for InterCity-tog forbi Hamar har det vært flere ulike trasevalg til vurdering. Kommunen ønsket en østre trase der togstasjonen flyttes nærmere Vikingskipet og toglinjen legges øst for sentrum. Bane Nor ønsket en trase der man beholder dagens plassering av togstasjon i sentrum og toglinje mellom sentrum og Mjøsa.

- Regjeringen er positiv til alternativ Øst. Det er imidlertid behov for et bedre beslutningsgrunnlag, og vi ber nå Hamar kommune gå i gang med å foreta de nødvendige utredninger i samarbeid med blant andre Bane Nor, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

I sitt brev til kommunen utdyper statsråden hvorfor kommunedelplanen for dobbeltspor Sørli - Brumunddal gjennom Hamar kommune, ikke kan godkjennes nå.

Det har kommet til nye elementer i planen etter at denne var på høring høsten 2016, og det er behov for å utrede disse noe videre.

-  Dette er en viktig beslutning for Hamars videre byutvikling og vekst, og vi ønsker å lytte til lokaldemokratiet i denne typen saker. Men selv om vi er positive til alternativ Øst, må enkelte spørsmål utredes bedre før et vedtak kan fattes. Når dette er gjort og alle kostnader og forutsetninger er på bordet, kan kommunen behandle den reviderte planen etter de vanlige reglene i plan- og bygningsloven, sier Sanner.

Hamar kommune vil ha hovedansvaret for å følge opp den videre behandlingen av denne saken, i nært samarbeid med berørte myndigheter. Det forutsettes at Bane NOR og andre involverte myndigheter jobber raskt og samarbeider tett med Hamar kommune slik at fremdriften i prosjektet sikres.

- Jeg forutsetter at utrednings- og planarbeidet skjer raskt, og at framdriften i jernbaneprosjektet ikke forsinkes, sier Sanner.

Utredningene skal være grunnlag for reviderte gjennomførings- og kostnadsanslag. De skal omfatte både jernbanemessige forhold, avbøtende tiltak, frigjøring av byutviklings­områder, mulige gevinster ved avhending av frigitte arealer og kompenserende tiltak for å oppfylle Ramsarkonvensjonen. Det skal ut fra revidert forslag gjennomføres en samfunnsøkonomisk analyse av de to alternativene.

Les brevet til Fylkesmannen i Hedmark

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen